snimka

Обявление

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

snimka

Пресконференция за старта на проект Подобряване на процеса на създаване и изпълнение на политики от община Камено

  На 12.02.2014г. от 10.30ч. в Заседателната зала на общинска администрация Камено ще се проведе пресконференция за старта на проект: „Подобряване на процеса на създаване и изпълнение на политики от община Камено”, договор с рег. №: 13-13-66 от 18.10.2013 г, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Приоритетна ос: І „Добро управление”/ Подприроитет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” Финансираща програма: Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07 Бенефициент: Община Камено Период на изпълнение: 9 месеца Обща стойност: 77 691.77 (лева) Целева група: Общинска администрация на община Камено; Структури на гражданското общество Цели: Обща цел: Подобряване на процеса на създаване и изпълнение на политики от община Камено Специфични цели: •          СЦ1- Подобряване на социалната политика на община Камено •          СЦ2- Създаване на Общински план за развитие на община Камено за периода 2014-2020 г. Основни дейности: Дейност 1 Управление на проекта; Дейност 2 Оптимизиране на социалната политика на община Камено; Дейност 3 Разработване на План за развитие на община Камено 2014-2020 г.; Дейност 4 Публичност на проекта.    

snimka

Обявление

Одобрен проект за  ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ 012123, м. "Червенака" в землище с. Кръстина

snimka

Обявление

Изготвен проект за Частично изменение на ПУП - план за регулация, за промяна на улица с о. т. 46-48-49, кв. 35 по плана на с. Константиново.

snimka

Съобщение

На вниманието на Филип Благоев Тръпков

« 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas