snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" съобщава за обнародвано обявление в Държавен вестник бр. 89/ 12. 11. 2010 г.

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" съобщава за обнародвано обявление в Държавен вестник бр. 89/ 12. 11. 2010 г.

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" съобщава за обнародвано решение в Държавен вестник бр. 89/ 12. 11. 2010 г.

snimka

Проект ”Подкрепа за достоен живот”

Проект”Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”          Община Камено, обл. Бургаска съобщава на жителите на общината, че стартира набирането на заявления от кандидати за ползване на социална услуга”Личен асистент” и от кандидати за личен асистент. Заявленията се подават в Центъра за услуга и информация на гражданите в община Камено лично или чрез пълномощник/без наториална заверка на пълномощното/.Срокът за приемане на заявленията е от 08.11.2010 г. до 17.00 ч. на 22 11.2010 г.  Прилагат се следните документи:   За ползване на социалната услуга -   документ за самоличност/копие/, за дете- удостоверение за раждане/ копие/ -   документ за самоличност на законния представител- родител, настойник, попечител/копие/ -   експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК/копие/ -   документ, определящ съответното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата/ копие/ -  декларация, че към момента на кандидатстването не ползвам социална услуга”личен асистент”,”социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или програми, финансирани от други източници или по друг ред/ в случай, че ползва такива към момента на подаването – лицето записва срока  на услугата, по която е потребител/ -   пълномощно/свободен текст/ за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата- когато не се подава лично За кандидатите за личен асистент -  документ за самоличност/копие/ -  автобиография -  свидетелство за съдимост -  служебна бележка относно регистрация в Бюро по труда, ако кандидатът е безработен -  служебна бележка от месторабота, ако кандидатът работи -  служебна бележка от образователната институция/ ако кандидатът учи редовно обучение/ -  пенсионно разпореждане/ само за кандидатът, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/ -   копие на сертификати за завършен/и професионални курсове по сходни програми/проекти/ или декларация свободен текст, с описание на завършен обучителен курс -   пълномощно /свободен текст/, за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата- ако не се подава лично Необходимите формуляри - Приложение № 4 и Приложение № 10 ще намерите в „Центъра за услуги и информация на гражданите” или да изтеглете от тук: Приложение № 4 Приложение № 10 Информация можете да получите на тел.05515/2026 и в кметствата по населени места, където ще ви предоставят формуляри от Приложение№ 4 и Приложение№ 10. ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА” РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСИРСИ”2007-2013,СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

snimka

Съобщение

           Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :         ,,Изграждане на инсталация за производство на 5% разтвор на варно мляко от хидратна вар, доставяна под формата на прах” с инвеститор ,,Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД.           Местоположение на инвестиционното предложение–площадка на ТЕЦ в землището на община Камено, поземлен имот № 000371, собственост на ,,Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД.  

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas