snimka

Съобщение

Допусната процедура за изготвяне на ПУП в землището на гр. Камено.

snimka

Кметът на Община Камено инж. Стефан Бонев подписа междуинституционално рамково споразумение за стартиране на проект за социални услуги

  На 8 ноември 2010 година Кметът на Община Камено инж. Стефан Бонев и  Янита Манолова, представляваща Агенцията за социално подпомагане, подписаха в Бургас междуинституционално рамково споразумение за стартиране на проект за социални услуги с партньорството на Община Камено. Споразумението сложи началото на изпълнението на проект „Подкрепа за достоен живот" в община Камено, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001 – 5.2.09 „Алтернативи”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" чрез Европейския социален фонд. Предвидените дейности гарантират предоставянето на социалната услуга „Личен асистент" за лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват.В продължение на 14 месеца проектът ще бъде изпълняван от служители и експерти от общинската администрация. Проектът се реализира на три етапа. Процесът за кандидатстване, оценка и класиране по този проект се реализира съобразно „Методика за извършване на оценка на потребностите от услугата и определяне на индивидуален месечен бюджет за „Личен асистент”, при съобразяване с условията за недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и т.н. Проектът дава възможност един личен асистент да може да работи с 1 (един) или повече потребители на услугата, но в различно време и не повече от общо 160 часа на месец. Основната цел на проекта е да бъде оказана помощ за социално включване на уязвими групи чрез развитие на мрежа от подкрепящи бъдещата интеграция на пазара на труда социални услуги, насърчаване на социалното предприемачество и повишаване на трудоспособността и продължителността на трудовия живот на работната сила. Специфичните цели на проекта са свързани с децентрализирането на услугата „Личен асистент”, която до момента традиционно се предоставя от Агенцията за социално подпомагане на територията на цялата страна. Проектът дава възможности на лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на услугата, определянето на индивидуален бюджет и избора на личен асистент. Той е стимул и подкрепа за семействата, в които има лице с трайно увреждане, като дава възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството. Една от задачите е да се постигне промяна в разбирането за дейността на личния асистент – потребителите и техните семейства да я възприемат като социална услуга, а не като дейност, извършвана от членовете на семейството.  Така ще се намали рискът от зависимост от институционалния тип грижа за хората, нуждаещи се от помощ за обслужване.

snimka

Съобщение

         Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-90-ПР/05.11.2010 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта и обхвата от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение : ,,ПУП-ПРЗ фотоволтаична централа с цел производство на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници” в поземлен имот № 033139, местност ,,Сепетлика” в землището на гр.Камено с възложител : ,,Камено Иновейшън” ЕООД.       Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел ,,Управление на собствеността”.       За връзка - 20 59- Б.Куцарова  

snimka

Съобщение

         Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-91-ПР/05.11.2010 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта и обхвата от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение : ,,ПУП-ПРЗ фотоволтаична централа с цел производство на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници” в поземлен имот № 033138, местност ,,Сепетлика” в землището на гр.Камено с възложител : ,,КАМЕНО ПИ ВИ ЕС” ЕООД.       Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел ,,Управление на собствеността”.       За връзка - 20 59 - Б.Куцарова 

snimka

Започва набиране на преброители за Преброяване 2011

Започва набиране на преброители за Преброяване' 2011. Достъпът до информация за предстоящото Преброяване’2011 ще се осъществява през специалния банер с надпис "Преброяване 2011". Прессъобщение на ТСБ - Бургас

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas