snimka

Информация относно инвестиционно предложение

Информация относно инвестиционно предложение за изграждане на "Инсталация за производство на електрическа и полоенергия, чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животниски субстнации в ПИ № 12086, местност "Кабата", землище с. Винарско, община Камено Публикация в местна преса Писмо РИОСВ Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС Карта - местоположение Приложения част 1 Приложения част 2  

snimka

Обявление

            Община Камено уведомява заинтересованите лица, че  до кмета на общината е направено устно  предложение за замяна  на имот  № 012098 в землището на с. Кръстина с ЕКАТТЕ 40381, община Камено, собственост на наследници на Анка Георгиева Господинова  с общински имот от Общинския поземлен фонд за разширение на гробищен парк с. Кръстина.      І. Поземлен имот за разширение на гробищен парк с. Кръстина, община Камено  Имот №012098 в землището на с. Кръстина, община Камено е собственост на наследници на Анка Георгиева Господинова - с. Кръстина с Документ : Договор за делба №335 от 14.02.2001 г., том І, рег. 930 с площ  от 12,997 дка. Вид собственост: частна. Категория на земята при неполивни условия: трета. Имотът се намира в местността “Тузлата ” при граници и съседи: №000044- гробище на община гр. Камено;  №012099- нива на Тодорка Георгиева Чобанова; №000036- наводнена нива на общинска собственост- чл. 19, ал. 1;  №000127- полски път на община гр. Камено     ІІ. Поземлен имот от общинския поземлен фонд за замяна:  Имот № 000141 в землището на с. Кръстина с ЕКАТТЕ 40381, общ. Камено, общинска собственост- чл. 19, ал. 1 с площ 14,120 дка. Вид собственост: общинска частна. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта. Имотът се намира в местността “Синур дере” при граници и съседи: №000121- напоител. канал на МОСВ; №000076- напоител. канал на МОСВ №026014- нива на “Ставен” АД; №026040- нива на насл. на Митра Динева и Тоньо Стоянов Йолдов; №000154- изоставена нива на общинска собственост- чл. 19, ал.1. Инж. Стефан Бонев                                                                                Кмет на Община Камено  

snimka

Обявление

На вниманието на Петър Стефанов Янгьозов кв. "Триъгълника", ул. "Захарий Стоянов" № 25 гр. София

snimka

Обявление

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

snimka

Съобщение

На вниманието Веселин Пеев Папазов ж.к. "Меден рудник" бл. 75, ет. 1 гр. Бургас

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas