snimka

Уведомление за инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение от "РОСТЕР" ООД за "Площадка за временно съхранение и преработване на строителни отпадъци"

snimka

Съобщение

Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение : „Производство /шприцово/ на пчеларски инвентар от пластмаса”, с инвеститор „Нуева” ООД. Местоположението на инвестиционното предложение – ПИ № 010081 в землището на с.Константиново, Община Камено. Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от в Дирекция „УТСУОС” – отдел „УОС”, Община Камено.  

snimka

Обявление

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

snimka

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление от "ДИЕМ" ЕООД относно инвестиционно предложение: "Създаване на ферма за отглеждане на риба в поземлен имот № 000623 в землището на с. Трояново

snimka

Отворени бяха ценовите оферти по проект Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено

В изпълнение на проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, на 09 септември комисия определена със заповед на Кмета отвори ценовите оферти на кандидатите. Пликовете с ценовите оферти бяха отворени от председателя на комисията  в присъствието на представители на кандидатстващите фирми. Предстои да бъдат оповестени резултатите и съответно класирането на фирмите. Общата стойност на проекта е 1 645 000,61 лв.  Изпълнението на проекта е свързано с обновяването и модернизирането на сградния фонд и изпълнение на енергийно-ефективни и енергоспестяващи мерки в шест обекта от образователната инфраструктура в Община Камено.  

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas