snimka

Обявление

Община Камено дирекция "УТСОУС", уведомява заинтересованите лица, че със Заповед РД-09-447/05.09.2013 ....

snimka

Обявление

Община Камено дирекция "УТСОУС" съобщава на заинтересованите лица ...

snimka

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ И ГОСТИ, Поздравявам всички Вас с 6 септември - Деня на Съединението и празника на Камено! И днес ще сведем глава и ще се преклоним пред делото на нашите предци, осъществили този велик акт преди 128 години - символ на духовното извисяване на българския народ. Позволете ми в този ден да отправя към всички Вас най-искрени пожелания за здраве, просперитет и успехи във всички начинания! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! инж. Стефан Бонев Кмет на община Камено  

snimka

Обявление

О Б Щ И Н А   К А М Е Н О,   О Б Л А С Т    Б У Р Г А С О Б Я В Л Е Н И Е       Община Камено уведомява заинтересованите лица, че  до кмета на общината е направено устно  предложение за замяна  на имот  № 012098 в землището на с. Кръстина с ЕКАТТЕ 40381, община Камено, собственост на наследници на Анка Георгиева Господинова  с общински имот от Общинския поземлен фонд за разширение на гробищен парк с.  Кръстина.      І. Поземлен имот за разширение на гробищен парк с. Кръстина, община Камено      Имот №012098 в землището на с. Кръстина, община Камено е собственост на наследници на Анка Георгиева Господинова - с. Кръстина с Документ : Договор за делба №335 от 14.02.2001 г., том І, рег. 930. Вид собственост: частна. Категория на земята при неполивни условия: трета. Имотът се намира в местността “Тузлата ” при граници и съседи: №000044- гробище на община гр. Камено; №012099- нива на Тодорка Георгиева Чобанова; №000036- наводнена нива на общинска собственост- чл. 19, ал. 1; №000127- полски път на община гр. Камено      ІІ. Поземлен имот от общинския поземлен фонд за замяна:     Имот № 000141 в землището на с. Кръстина с ЕКАТТЕ 40381, общ. Камено, общинска собственост- чл. 19, ал. 1 с площ 14,120 дка. Вид собственост: общинска частна. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта. Имотът се намира в местността “Синур дере” при граници и съседи: №000121- напоител. канал на МОСВ;  №000076- напоител. канал на МОСВ №026014- нива на “Ставен” АД; №026040- нива на насл. на Митра Динева и Тоньо Стоянов Йолдов;  №000154- изоставена нива на общинска собственост- чл. 19, ал.1. Инж. Стефан Бонев                                                                                Кмет на Община Камено                                                                                             03.09.2013 г.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas