snimka

Отваряряне на ценови оферти по проект Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   ОТНОСНО: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА КАМЕНО“   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по процедура с „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено“. , осъществявана във връзка с Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-09/2010 по "ОПРР" по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/047“  и публикувано обявление в АОП  № 01008-2013-0006, открита с решение № РД-09-220/30.04.2013 г.на Кмета на Община Камено ще се проведе на 09.09.2013 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Община Камено на ул.Освобождение № 101.       При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в   процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. Председател на Комисията инж. Тодор Цвятков Петров  

snimka

Обявени вакантни длъжности от Сухопътни войски

Заповед № ОХ-552/05.08.2013 г. на Министъра на отбраната относно Обявяване на вакантни длъжности от Сухопътни войски за приемане на военна служба на лица завършили гражданки, средни или висши училища в страната и чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

snimka

Съобщение

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗБУТ

snimka

Съобщение

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗБУТ

snimka

Съобщение

Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение : „Изграждане на крайпътен обслужващ комплекс с бензиностанция, газстанция, автомивка, тир паркинг с капацитет от 50 места, ресторант със 150 места в ПИ № 012093, местност „Червенака”, землище с.Кръстина, Община Камено”, с инвеститор „Автотрейд-2009” ООД. Местоположението на инвестиционното предложение – ПИ № 012093 в землището на с.Кръстина, Община Камено. Материалите на  инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен  ден от в Дирекция „УТСУОС” – отдел „УОС”, Община Камено.  

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas