snimka

Обявление

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

snimka

Обявление

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

snimka

Информация от Дирекция Регионална служба по заетосттта

Писмо относно Информационна кампания за българските граждани, които имат намерение да заминат в Швеция за сезонна работа - бране на боровинки с цел предотвратяване на нерегламентирано посредничество и трудова експлоатация

snimka

На вниманието на г-жа Марчела Чембърлейн

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ” До Марчела Вълчева Чембърлейн гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“ бл. 71, вх. 3 ет. 6   Копие до РО НСК Бургас гр. Бургас, бул. Стефан Стамболов №120, ет.5   Мария Атанасова Спасова – Николова гр. Бургас, ул. „Ал. Велики“ №48, ет. 4   Теодор Борисов Абазов с. Константиново   Иван Желев Колев с. Константиново   Кметсво с. Константиново Уважаема г-жо Чембърлейн,  при извършена проверка от служители на Дирекция „УТСУОС“ при Община Камено е констатирано незаконни изкопни работи на площ над 30 кв.м  и дълбочина от 1,00 ÷ 4,00м. до имотните граници със съседните имоти. Съгласно одобрен проект за вертикална планировка по страничните регулационни линии са предвидени подпорни стени, който не сте изпълнили.  Това създава опасност от ерозионни свлачищни процеси. В предвид липсата на стабилна ограда около имота се създава и сериозна опасност за нещастни случаи.  С настоящото писмо ви разпореждаме в 14 дневен срок от датата на получаване да се явите в „ДУТСУОС“ (техническа служба) при Община Камено с предложение за мерките, които ще предприемете за изпълнение на предвидените  по одобрените проекти СМР. С това писмо Ви предупреждаваме за възможните опасности от неукрепения и неограден изкоп за живущите в съседните имоти.  инж. ДИМЧО МУТАФОВ Директор Дирекция УТСУОС

snimka

Съобщение

Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение : „Изграждане на инсталация за производство на електрическа и топлоенергия, чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции в ПИ № 012086, местността „Кабата”, землище с.Винарско, Община Камено”, с  инвеститор „Агроринг” ЕООД.      Местоположението на инвестиционното предложение – ПИ № 012086 в землището на с.Винарско, Община Камено. Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от в Дирекция „УТСУОС” – отдел „УОС”, Община Камено.  

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas