snimka

Приключи проект Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа град Камено

  На 30 юли 2013 г. се проведе заключителната пресконференция във връзка с приключване на проект "Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа град Камено". Договорът за безвъзмездната финансова помощ по схема „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда“, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013  беше подписан на 03. 10. 2011 г. Проектът се реализира по Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. Общата стойност на проекта възлиза на  3 413 977, 33 лв., от които 2 897 290, 73 лв., съставляващи 85% от общите допустими разходи по проекта, съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие; 340 344, 08 лв., съставляващи 10% общите допустими разходи по проекта, съфинансиране от Държавния бюджет на Република  България и 170 942, 52 лв, което представлява 5% от общите допустими разходи по проекта, задължителен собствен принос на Община Камено. С реализирането на проекта бяха постигнати следните конкретни цели: - Цялостно подобряване  на физическата среда в град  Камено; - Подобряване на екологичния аспект на градската среда и създаване на условия за отдих на местното население; - Подобряване достъпа до общинска администрация, обществени сгради и зони за отдих в град Камено за групи в неравностойно положение и допринасяне за тяхната интеграция; - Повишаване безопасността и сигурността на градската среда. Изпълнението на проекта приключи в срок, а резултатите от него са: Извършена рехабилитация в 10 зони, които обхващат ул. „Освобождение“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Царевец“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Републиканска“, ул. „Толбухин“, ул. „Михаил Герджиков“ и централната зона за отдих, а именно: -  подменени съществуващите улични бордюри - 7 343 м - подменени съществуващите градински бордюри - 9 954 м - подменена съществуващата настилка от тротоарни площи - 22 184 кв. м - преасфалтиране - 37 177  кв. м - подменени съществуващите улични лампи с нови; 94 бр. -  възстановени тревните площи и презатревени съществуващите зелени площи - 29 863 кв. м - залесяване с едроразмерни и средноразмерни дървета и храсти. - 915 бр. Реализирането на проекта е част от стратегията и целенасочената политика на община Камено за изграждане на съвременна визия на Общината. Подобрената  жизнена среда в град Камено е  и една от предпоставките  за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие.   Този документ е създаден в рамките на проект „Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа на гр.Камено” по схема „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие  чрез подобряване на градската среда”, бюджетна линия № BG161PO001/1.4-05/2009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Камено и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.          

snimka

За пета поредна година се проведе инициативата Лятно приятелство

Отмина времето когато човек спокойно може да остави детето си да се шляе безгрижно по улиците в компанията на приятели, да лети на велосипеда си в състезание с другите "майстори" или да играе до късно вечер на жмичка в съседния двор.... Често децата и тийнейджърите се опияняват от чувството за свобода, което им дава ваканцията, и забравят, че правилата за безопасност важат и по това време.                                                      Водени от това, организаторите МКБППМН при Община Камено за пета поредна година проведоха  инициативата  с превантивен характер „Лятно приятелство 2013“.          В гр. Камено на 29. 07. 2013 година приключи цикъла от срещи с децата по всички населени места в общината.  "Лятно приятелство" тази година стартира на 15.07.2013 г. и над 300 деца от цялата община се включиха в забавното учене и неусетно се понесоха във вихъра на игрите без играчки и други закачки, предложени от водещите. Всички деца получиха тематични шапки и много подаръци, а за спомен от срещите сами  изработиха цветни гривни на приятелството. Едновременно с това се проведе и информационната кампания „Ваканция без риск - съвети.“ „Поговорихме си за приятелството и толерантността. Предложихме им забавна игра. Децата трябваше да се разделят на два големи отбора и да търсят скрити сричките на двете думи, да ги сглобят и след това да ги запълнят със съдържание - текст и картинки. Тази игра целеше да им припомни, че истинският приятел ни приема такива, каквито сме, знае нашите недостатъци и въпреки това ни обича, уважава  и цени.  Напомнихме -  приятелите  се подбират внимателно, защото невинаги се попада на верни и добри. Приятел в крайна сметка приятел е този, който те предпазва от неприятности, а не този, който ти ги създава. Стигнахме до решението, че няма да променяме никого, ние харесваме и уважаваме пъстротата на различията и знаем как се изразява толерантността. Трансформирахме популярната от нашите детски години игра „Не се сърди, човече!“, като, че ли позабравена днес от децата ни, и чрез правилата й забавно и в състезание на знания и умения  припомнихме важни принципи за безопасна ваканция. Поизтупахме от праха и други забавни игри от нашето детство. Показахме ги на децата, като така им подсказахме как да запълват дългите летни ваканционни дни със забавно съдържание. В гр. Камено с помощта на модераторите от ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“ организирахме и конкурс за рисунка на асфалта „Лятна ваканция“.  Те осигуриха голямата награда за избраната на първо място рисунка. И както обичаме да казваме в рима «Лято е. Време за игри, но правилата за безопасност не забравяй ти! И така пак в рима - времето с децата бързо, забавно и разумно мина.", сподели секретаря на МКБППМН Искра Петрова Снимки от инициативата        

snimka

Уведомление

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталации за очистка на димните газове от пещи за изгаряне на отпадъци  F101 и F2101"  в производство "В и К и очистни съоръжения" на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

snimka

Заключителна пресконференция

                 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,                         Имам удоволствието да Ви поканя на Заключителна пресконференция по проект   „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА ГР. КАМЕНО„              Проектът е финансиран с Договор № BG161PO001/1.4-05/2009/023, по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.             Пресконференцията ще се проведе на 30.07.2013 год. от 10.00 часа в залата на Общината. С уважение , ИНЖ.СТЕФАН БОНЕВ Кмет на община Камено Този документ е създаден в рамките на проект „Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа на гр.Камено” по схема „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие  чрез подобряване на градската среда”, бюджетна линия № BG161PO001/1.4-05/2009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Камено и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

snimka

Обявление

Относно: Изготвен проект за: Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и отреждането му за "Крайпътен обслужващ комплекс с бензиностанция, газстанция, автомивка, ТИР паркинг, ресторант"

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas