snimka

Обява

Обява за газопровод

snimka

До 12 юли ще се приемат заявления за ползване на Обществена трапезария

          ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ” ОТ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” ,            УВЕДОМЯВАМЕ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО, ЧЕ ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ”, СЧИТАНО ОТ 01.07.2013 до 12.07.2013 г. ЗАЯВЛЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В СГРАДАТА НА ДЕЙНОСТ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПОДПОМАГАНЕ”           Проектът предвижда предоставяне на услугата, която е насочена към задоволяване на потребностите от храна за хора в неравностойно социално положение, които не са в състояние по различни причини материални или здравни да си я осигуряват сами. Услугата включва приготвяне и предоставяне на храна за обяд-супа, основно ястие и хляб. Тази нова за Община Камено услуга има за цел да подобри качеството на живот на хората от целевите групи, чрез оказване на помощ и подкрепа. Групата на потребителите ще бъде определена въз основа на разработени критерии определящи икономическия и социален статус на нуждаещите се лица.           За ползватели на социалната услуга „Обществена трапезария” могат да кандидатстват хора от следните целеви групи: - Лица от семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 ППЗСП. - Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях. - Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимална пенсия. Повече информация можете да получите на тел. 05515/20-50 Заявление може да изтеглите тук

snimka

Уведомление

Относно инвестиционно предложение на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД за изграждане на система за водоохлаждане Можете да се запознаете с текста на Уведомлението тук

snimka

Уведомление за инвестиционно намерение

по смисъла на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

snimka

Отваряне на оферти по проект: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено

  Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 http://www.bgregio.eu Инвестираме във Вашето бъдеще!   Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие Днес 25 юни в 11,00 часа, в сградата на Общината, се състоя публично заседание на комисията, назначена от Кмета на община Камено за публичното отваряне на офертите по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено“, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010/047 от 14. 03. 2013 г. по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено“, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013. В рамките на установения срок, са постъпили 14 оферти.   „Този документ е създаден в рамките на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено” по схема „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации”, бюджетна линия № BG161PO001/1.1-09/2010, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителя и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.    

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas