snimka

Съобщение

относно: Изготвен проект на Частично измененеие на ПУП - план за регулация

snimka

Съобщение

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

snimka

Съобщение

Съобщение На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите ...

snimka

Съобщение

Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :

snimka

Съобщение за търг

Откривам  процедура за  провеждане на  публичен търг  с явно наддаване  за отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години – за   стопанската 2012/2013 г. до стопанската 2016/2017 г (от 01.10.2012 г. до 01.10.2017 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/- пасища    за отглеждане на пасищни животни  при  начална тръжна цена и стъпка на наддаване както следва:

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas