snimka

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение : ,,Създаване на ферма за отглеждане на риба в поземлен имот № 000037, землище с.Кръстина, община Камено”, с инвеститор „Бинев 76” ЕООД.   Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от в Дирекция „УТСУОС” – отдел „УОС”, Община Камено.

snimka

Обява

"Югоизточна Рибна Компания" ЕООД - гр. Бургас, уведомява всички заинтересовани лица относно инвестиционно предложение: Изграждане на "Предприятие за преработка на риба" и "Пречиствателно съоръжение за отпадни води"

snimka

Уведомление

Относно: Инвестиционно предложение за разполагане на 7 бр. метални контейнера за съхранение на пакетирано зърно в УПИ по плана на с. Черни връх

snimka

Областен информационен център - Бургас организира информационна среща

Уважаеми дами и господа, Областен информационен център – Бургас има удоволствието да Ви покани на информационна среща на тема „Актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013. Срещата ще се състои на 13.06.2013 г. /четвъртък/ от 11:00 ч. в залата на Община Камено. На събитието ще научите повече за основните дейности на ОИЦ – Бургас – с какво можем да Ви бъдем полезни и как да се свържете с нас. Ще Ви запознаем още и с възможностите да кандидатствате по текущите актуални схеми – „Внедряване на иноващии в предприятията“ и предстоящи – „Технологична модернизация на малки и средни предприятия“ по Оперативна програмата „Конкурентоспособност“. След срещата, всеки от Вас ще може да участва в дискусията относно въпроси, свързани с Оператинивте програми за текущия и бъдещ програмен период. ОИЦ – Бургас е създаден по проект № BG161РО002-3.3.02-00018-С0001 „Създаване и функциониране на Областен информационен център – Бургас” и е част от мрежата от 27-те Областни информационни центрове. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

snimka

Съобщение

         Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :          ,,Изграждане на напоителна система и собствен водоизточник – тръбен кладенец в поземлен имот № 066021, местност „Кабата”, землището на с.Черни връх, община Камено”, с инвеститор Таня Петрова Пекова.           Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от в Дирекция „УТСУОС” – отдел „УОС”, Община Камено.    

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas