snimka

Съобщение

Одобрен проект  за Частично изменение на ПУП - План за регулация

snimka

Съобщение

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

snimka

Обявление

Одобрен проект като част от КПИИ частично изменение на ПУП - план за регулация и застрояване

snimka

Съобщение

На Вниманието на г-н Валентин Моллов

snimka

Информация за напредъка на проект Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа гр. Камено

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА ГР. КАМЕНО”       На 20 май 2013 г. приключи изпълнението на строително-монтажните рабои  по проект „Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа гр. Камено ”, финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” на ОП ”Регионално Развитие” 2007-2013. По проекта се извърши рехабилитация в 10 зони, които обхващат ул. „Освобождение“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Царевец“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Републиканска“, ул. „Толбухин“, ул. „Михаил Герджиков“ и централната зона за отдих. Извършените строително-монтажни работи включват: - подмяна на съществуващите улични и градински бордюри; -   на съществуващата настилка от тротоарни площи; -    преасфалтиране; -    подмяна на съществуващите улични лампи с нови; -    възстановяване на тревните площи и презатревяване на съществуващите зелени площи; -    залесяване с едроразмерни и средноразмерни дървета и храсти. Общата стойност на проекта е 3 413 977, 33 лв., от които - 2 897 290, 73 лв., съставляващи 85% от общите допустими разходи по проекта са съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие;  340 344, 08 лв., съставляващи 10% от общите допустими разходи по проекта са съфинансиране от Държавния бюджет на Република България. Задължителния собствен принос на Община Камено е в размер на 170 942, 52 лв, което представлява 5% от общите допустими разходи по проекта. Очаквани резултати по проекта: -   Подобряване на физическата градска среда и създаване условия за отдих на населението; -   Подобряване екологичния аспект на градската среда в гр. Камено -   Повишаване безопасността и сигурността на градската среда; -   Подобряване достъпа до основните административни сгради; -   Създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение; Предстои провеждането на заключителната пресконференция и отчитането на проекта.         Този документ е създаден в рамките на проект „Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа на гр.Камено” по схема „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие  чрез подобряване на градската среда”, бюджетна линия № BG161PO001/1.4-05/2009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Камено и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas