snimka

Уведомление

Инвестиционно предложение "Частично преустройство и пристройка на детска градина "Детелина" с. Русокастро

snimka

Община Камено - част от инициативата Да изчистим България

Община Камено подкрепя кампанията на БТВ "Да изчистим България за един ден" и призовава всички ЗАЕДНО на 20  април  да направим мястото, където живеем по-чисто. Всеки може да намери своето място в тази кампания, като почисти пространството пред своя дом, тротоара и градинката пред него. Общината инициира организирано почистването на следните места: за град Камено - старото корито на река „Айтоска“ - районът около гробищния парк - зоната около стадиона на гр. Камено за село Свобода - местността „Кавак дере“ за село Кръстина - дерето, преминаващо през селото - учулищния двор - входът на село Кръстина от към гр. Камено за село Винарско - дерето, преминаващо през селото - чешмата „Златните чучури“ - чешмата в местността „Парка“ за село Вратица - парка в селото за село Трояново - гората „Борчетата“ за село Черни връх - входът на село Черни връх откъм град Бургас - парка в селото за село Тръстиково - коритото на река „Русокастренска“ - парка в селото за село Ливада - двора на училището за село Желязово - разклона на село Желязово за село Константиново - около училищния двор, сградата на пощата и читалището Напомняме на гражданите, че: - Почистването и поддържането на прилежащите части на жилищните сгради и междублоковите пространства е тяхно задължение; - Събраните от почистването отпадъци да се поставят в съдовете за битови отпадъци или в чували до тях с изключение на едрогабаритните; - Едрогабаритните отпадъци да се поставят до съдовете за битови отпадъци; - Рязането на дървета и кастренето на клони да се извършва само след разрешение от кмета на общината или на населеното място, съгласно чл. 18, от Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на територията на община Камено; - Изрязаните храсти и клони при почистването да се оставят в зелените площи на удобно за извозване място, а не до съдовете. ТРАНСПОРТИРАНЕТО на отпадъците ще бъде извършвано от Общината. ДОБРОВОЛЦИТЕ, които желаят да участват в кампанията могат да се записват - за Камено на  телефони: 055152059;  както  и на e-mail: kucarova@kameno.bg  - до 17. 04. 2013 г. - за останалите населените места в общината - в кметствата до 17. 04. 2013 г. Чували и ръкавици ще се раздават на 20.04.2013 г. от 8.30 до 11.30 часа - за град Камено в БКС /дейност „Чистота“/, а за останалите населени места в общината - пред кметствата.

snimka

Проучване на интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Проучване на интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев. С тази анкета Министерството на физическото възпитание и спорта ще събере информация с цел проучване интереса и отношението на българските граждани към физическото възпитание и спорта. Отговорите на въпросите ще бъдат обработени и анализирани, а на резултатите ще се осигури необходимата публичност. Данните от анкетата ще бъдат използвани от Министерството на физическото възпитание и спорта за актуализиране на нормативната уредба при планиране на политиките и програмите на държавните и местни власти, и заинтересованите спортни организации. Допитването ще продължи до 25 април. Анкетата е анонимна и съдържа 32 въпроса. Към анкетата (моля кликнете тук!)    

snimka

Обявление

на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ

snimka

Уведомление

Инвестиционно предложение: изграждане на открита торищна площадк към съществуващ овчарник в м. "Таушан Кайряк", по плана на с. Трояново, общ. Камено

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas