snimka

Съобщение

           Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :          ,,Изграждане на гараж за машини и техника в новообразуван УПИ-ХХVІІІ-214, кв.18 гр.Камено, община Камено”, с инвеститор „Караборунски” ООД, гр.Камено           Местоположение на инвестиционното предложение - УПИ ХVІІІ-214, кв.18 по плана на гр.Камено, община Камено.    

snimka

Съобщение

         Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :         ,,Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за напояване на орехови насаждения в ПИ 40381.013121, местност „Трояноско джеде”, землището на с.Кръстина, община Камено”, с инвеститор Фидоси Николов Ангелов.          Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от в Дирекция „УТСУОС” – отдел „УОС”, Община Камено.  

snimka

Уведомление

Уведомление относно инвестиционно предложение за изграждане на "Хранилище за съхранение на източници на йонизиращи лъчения на площадката на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас"

snimka

Уведомление

Уведомление относно  инвестиционно предложение за "Регистрация на рибовъдна ферма в язовир № 000037, местността "Сънър дере" в землището на с. Кръстина

snimka

Обявление

Одобрен проект за частично изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ - VI15 и VII15  в кв. 32 по плана на с. Ливада

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas