snimka

Обявление

Одобрен проект за частично изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ - VI338 и XII337 в кв. 33 по плана на гр. Камено

snimka

Обявление

Одобрен проект за ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ - 321005 - Стопнаски двор, местност "Под село"  в землището на гр. Камено

snimka

Уведомление

Уведомление от "Еко Рециклинг Трейд" ЕООД за инвестиционно предложение по смисъла на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Уведомлението и информацията към него можете да разгледате тук

snimka

инж. Стефан Бонев подписа договор за енергийна ефективност, финансиран по ОП Регионално развитие

На 14 март Кметът на Община Камено, инж. Стефан Бонев подписа договор по  проект  „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”,  схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”. Общата стойност на проекта е 1 645 000,61 лв., от които 1 393 044,21 лв. (85%) безвъзмездно финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 245 831,33 лв. (15%) собствен принос. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. В проекта са заложени строително-ремонтни дейности, които включват подмяна на дограмата, ремонт на покривите, топлоизолация на външните стени и на покривните плочи, както и подобряване на отоплителните системи. Основната цел на проекта е обновяването и модернизирането на сградния фонд и изпълнение на енергийно-ефективни и енергоспестяващи мерки в шест обекта от образователната инфраструктура в Община Камено. Това от своя страна ще помогне за  предоставянето на по-качествени, атрактивни и достъпни образователни услуги в Общината. Създаване на благоприятна, привлекателна и безопасна функционална среда, отговаряща на българските и европейски критерии и стандарти при обучението. Обектите, които са включени в проекта са: СОУ ,,Христо Ботев” - гр. Камено, ОУ ,,Иван Вазов” - с. Русокастро, ОУ ,,Христо Ботев” - с. Трояново, ЦДГ ,,Слънчце”- гр. Камено, ЦДГ ,,Детелина”- с. Русокастро и ЦДГ - с. Трояново.                

snimka

Съобщение

         Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :         ,,Монтаж на нов котел - утилизатор и филтруваща система за катализаторен прах след регенератор Р-202”, с инвеститор „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.          Местоположение на инвестиционното предложение – в рамките на основната площадка, собственост на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД на територията на инсталация „Каталитичен Крекинг”.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas