snimka

Съобщение

         Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение : ,,Преустройство на съществуващи стопански сгради в цех за производство на мебели и врати със склад и административно – битова част в ПИ № 321005, местност „Под село” – втори стопански двор, землище гр.Камено, община Камено”, с инвеститор „Агроброкер” ООД.          Местоположение на инвестиционното предложение - ПИ 321005, местност „Под село” – втори стопански двор, землище на гр.Камено, община Камено.  

snimka

От 01 март стартира кампания 2013 за плащане на местните данъци и такси

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,  До 28 февруари можете да заплащате стари задължения за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, пътен данък и патентен данък.   Община Камено започва кампанията за събирането на местните данъци и таксите за битови отпадъци за 2013 година на  01 март  Заплащането на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2013 година може да се извърши на две равни вноски в следните срокове:   Първа вноска – от 01 март до  30 юни 2013 Втора вноска – до 30 октомври 2013 Предплатилите от 01.03.2013 до 30.04.2013 ползват 5 % отстъпка Информация за размерите на местните данъци и такси, както и за дължимия данък върху превозните средства, можете да направите на сайта на общината  и  на телефони:   055153032 и 055152003 Плащанията се извършват на място в касата на „Местни данъци и такси” в Центъра за услуги и информация на гражданите, в кметствата на населените места в общината или по банков път. Работно време 08,00 - 12,00 13,00 - 17,00 БАНКОВА СМЕТКА:  IBAN номер – BG 30 BPBI 7937 84 1722 6298      BIC BPBIBGSF  в Банка “Юробанк България АД” код за плащане - 44 21 00 Данък в/у недвижим имот код за плащане - 44 24 00 Такса битови отпадъци   код за плащане - 44 23 00 Данък в/у превозните средства   Заповед за определяне размерът на местните данъци и такси за 2013 г. Община Камено призовава данъкоплатците да заплащат дължимите от тях данъци и такси в определените срокове. След изтичането им върху всяка вноска ще бъде начислявана законната лихва и е възможно предприемане на мерки за принудително събиране на вземането.  

snimka

Обявление

Община Камено на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП - парцеларен план.

snimka

Поклон пред паметта на Апостола на свободата

Днес България чества 140 години от обесването на Апостола на свободата Васил Левски. На 18 февруари (6 февруари по стар стил) Васил Иванов Кунчев с прозвище Левски е обесен край София. Днес отбелязваме тази годишнина официално на 19 февруари. Да отделим минута мълчание в памет на най-великия българин, на чието дело дължим свободата на народа си и възстановяването на държавата България на европейската карта.  

snimka

Съобщение

Община Камено съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Камено обявява инвестиционно предложение : “„Възстановяване /оборудване/ на съществуваща помпена станция и изграждане на нов напорен тръбопровод /тласкател/ до съществуващ напоителен канал за с.Константиново, община Камено”. Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от в Дирекция УТСУОС – отдел УОС, Община Камено.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas