snimka

Обявление

Изготвен проект за ПУП - план за застрояване с предназначение на имота "За добив на строителни материали кариерен пясък"

snimka

Процедура по принудително отчуждаване

                              ОБЯВЛЕНИЕ По чл.34а ал.3 от Закона за държавната собственост В Общинска администрация Камено е постъпило писмо вх.№04-14-13/29.01.2013 год. от Директора на Дирекция „Държавна собственост” при Министерство на регионалното развитие и благоустройството, съгласно което в Министерство на регионалното развитие и благоустройството е образувана преписка с вх.№90-03-1300/21.12.2012 год. по повод предложение на Председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура” за иницииране на процедура по принудително отчуждаване на части от имоти – частна собственост за изграждане на обект „Автомагистрала „Тракия” Оризово-Бургас ЛОТ5, участък „Карнобат- пътен възел „Бургас-запад” от км.325+280 до км.360+368 – изместване на електропровод, т.т кабели и водопроводи”. Със заповед №РД-02-14-1202/01.11.2007 год. на Зам.министъра на регионалното развитие и благоустройството, обнародвана в ДВ бр.97/23.12.2007 год. са одобрени парцеларните планове за обекта – изместване на инженерни мрежи на територията на област Бургас. С решение №КЗЗ-2/04.04.2006 год. на Комисията за земеделски земи при МЗХ са утвърдени трасета за проектиране на изместване на линейни мрежи на електропроводи, водопроводи и т.т. кабели и площадки за изграждане на фундаменти на електрически стълбове, шахти на т.т. кабели и шахти водопроводи на територията на област Бургас. Съгласно разпоредбата на чл.34а ал.1 Закона за държавната собственост отчуждаването на имоти и части от имоти - частна собственост, предназначени за изграждането на национални обекти, се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите. Такова предложение е депозирано пред Министерски съвет за гласуване на решение по чл.34а ал.1 ЗДС.  Съгласно същото, Министъра на РРБ предлага Министерски съвет да вземе решение за отчуждаване на части от имоти- частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект: „Автомагистрала „Тракия” Оризово-Бургас ЛОТ5, участък „Карнобат- пътен възел „Бургас-запад” от км.325+280 до км.360+368 – изместване на електропровод, т.т кабели и водопроводи”. Предмет на предложението са части от имоти-частна собственост /вид, местонахождение, размер, собственост, размер на парично обезщетение/ са подробно описани в следните таблици: Таблица с. Вратица Таблица с. Винарско Таблица с. Кръстина  

snimka

Публично обсъждане на Бюджет 2013 на община Камено

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КАМЕНО ИНЖ. СТЕФАН БОНЕВ ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ На тема: „Проект на бюджет за 2013 г.на Община Камено”. Поканват се всички заинтересовани лица и организации да вземат участие в обсъждането. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2013 НА ОБЩИНА КАМЕНО № по ред НАСЕЛЕНО МЯСТО ДАТА ЧАС МЯСТО 1 с. Трояново 28.01.2013 Понеделник 10.30 ч. Читалището 2 с. Вратица 28.01.2013 Понеделник 12.00 ч. Пенсионерски клуб 3 с. Тръстиково 29.01.2013 Вторник 09.30 ч. Пенсионерски клуб 4 с. Ливада 29.01.2013 Вторник 10.30 ч. Пенсионерски клуб 5 с. Желязово 30.01.2013 Сряда 16.00 ч. Пенсионерски клуб 6 с. Русокастро 30.01.2013 Сряда 17.00 ч. Читалището 7 с. Черни връх 31.01.2013 Четвъртък 17.00 ч. Читалището 8 с.Константиново 31.01.2013 Четвъртък 18.00 ч. Читалището 9 с. Кръстина 01.02.2013 Петък 10.00 ч. Пенсионерски клуб 10 с. Винарско 01.02.2013 Петък 11.00 ч. Пенсионерски клуб 11 с. Полски извор 04.02.2013 Понеделник 11.00 ч. Читалището 12 с. Свобода 04.02.2013 Понеделник 16.00 ч. Клуб в кметството 13 гр. Камено 05.02.2013 Вторник 18.00 ч. Зала „Гражданска защита“

snimka

Обява

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

snimka

Обявление

Уведомяваме Ви, че за ПИ № 321005 в местността "Пода" в землището на гр. Камено е изготвен ПУП - план за регулация и застрояване и отреждането му "За цех за производство на мебели и врати, със склад и административно-битова част"

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas