snimka

Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа гр. Камено

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА ГР. КАМЕНО”, С подписване на Договор № BG161PO001/1.4-05/2009/023 от 03. 10. 2011 г. между Община Камено и Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 03.10.2011 г. стартира изпълнението на проект „Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа гр. Камено ” Проектът е одобрен за финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” на ОП ”Регионално Развитие” 2007-2013. Общата стойност е 3 413 977, 33 лв., като съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие - 2 897 290, 73 лв., съставляващи 85% от общите допустими разходи по проекта; съфинансиране от Държавния бюджет на Република България в размер на 340 344, 08 лв., съставляващи 10% от общите допустими разходи по проекта; задължителен собствен принос на Бенефициента – Община Камено в размер на 170 942, 52 лв, което представлява 5% от общите допустими разходи по проекта. Проектът е насочен към подобряване на физическия и екологичния аспект на градската среда, допринасящи за подобряване на качеството на живот и условията за отдих. По проекта се извършва рехабилитация в 10 зони, които обхващат ул. „Освобождение“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Царевец“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Републиканска“, ул. „Толбухин“, ул. „Михаил Герджиков“ и централната зона за отдих, включваща подмяна на съществуващите улични и градински бордюри, на съществуващата настилка от тротоарни площи;  преасфалтиране;  подмяна на съществуващите улични лампи с нови;  възстановяване на тревните площи и презатревяване на съществуващите зелени площи;  залесяване с едроразмерни и средноразмерни дървета и храсти; Първата копка беше направена от областния управител на Бургас Константин Гребенаров и кметът на община Камено инж. Стефан Бонев, в присъствието на Заместник кмета и ръководител на проекта – инж. Тодор Петров, представители на фирмите изпълнители, представители на фирмите изпълняващи строителния и авторския надзор, членовете на екипа за изпълнение на проекта, председателят на Общински съвет – Камено, общински съветници, служители на администрацията, граждани и  журналисти. На 25. 10. 2012 г. е издаден  Протокол за откриване на строителна площадка, с което реално стартира изпълнението на проекта. В края на месец ноември е постигнат значителен напредък в изпълнението на строително-монтажните работи и озеленяването в отделните зони. В осем от десетте зони са подменени  съществуващите улични и градински бордюри, в повече от половината от зоните е подменена и съществуващата настилка от тротоарни плочки, в три от зоните е преасфалтирана съществуващата асфалтова настилка, във всички зони са  подменени съществуващите улични лампи с нови, в четири от зоните са възстановени тревните площи, направено е презатревяване на съществуващите зелени площи и е извършено  залесяване с дървета и храсти.                         инж. Тодор Петров Ръководител на проекта Този документ е създаден в рамките на проект „Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа на гр.Камено” по схема „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, бюджетна линия № BG161PO001/1.4-05/2009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Камено и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

snimka

Съобщение

Община Камено, Дирекция "УТСУОС" уведомява заинтересованите лица, че в ДВ бр. 92/23.11. 2012 г. е обнародвано решение № 14 т. 16 от  25. 10. 2012 г.

snimka

Съобщение

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА КАМЕНО Община Камено съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Камено обявява инвестиционно предложение: “Частично изменение на ПУП-План за регулация и застрояване на УПИ І-47, ІІ-46, ІІІ-14 и ІV-43 за обект: “Изграждане регионално депо за битови отпадъци” в землището на с. Полски извор, Община Камено” Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от в Дирекция  УТАБ, Община Камено.

snimka

Обявление

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ

snimka

Приемна с Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация

На 23. 11. 2012 г. /петък/ от 08.30 до 10.30 ч. в залата на общината ще се проведе приемна за гражданите на Община Камено с Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация. Всеки, който е обект на дискриминация или бъде третиран различно във възможностите си да участва в обществения живот, може да зададе своите въпроси.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas