snimka

Обявление

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ

snimka

Обявление

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ

snimka

Провеждане на публичен търг

О Б Щ И Н А К А М Е Н О, О Б Л А С Т Б У Р Г А С  З А П О В Е Д № РД-09-575 Камено, 15.11.2012 г.           На основание чл.64 от НРПУРИВОС‚ решение по т.11 на Общински съвет Камено от Протокол № 14 от 25.10.2012 г. и чл.44, ал.2 от ЗМСМА.  З А П О В Я Д В А М :           І.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост при начална тръжна цена и стъпка на наддаване както следва :          ПИ № 012047, находящ се в землището на с.Кръстина, общ.Камено, обл.Бургас, с площ 230.885 дка. Представляващ изоставена нива, категория на земята-трета, в местността ,,Червенака”.          Начална тръжна цена-200 000.00 лева, без ДДС.          Стъпка на наддаване-20 000.00 лева.          Депозитът за участие в търга е в размер на 20 000.00 лева без ДДС.          ІІ.Начин на плащане-достигнатата на търга цена се заплаща по банковата сметка или в ЦУИГ на община Камено.          ІІІ.Търгът ще се проведе на 23.11.2012г. от 13.30 часа в сградата на община Камено.          ІV.Депозитът за участие да се внесе в ЦУИГ на община Камено или по сметка в ЮроБанк И Еф Джи България по IBAN BG50BPBI79373317225801, BIC BРBIBGSF на община Камено до 16.00 часа на 22.11.2012г.          V.Тръжната документация за участие в търга се закупува в ЦУИГ на община Камено до 16.00 часа на 22.11.2012г.Цената на комплекта тръжна документация е 12.00 лева, с включен ДДС, платими в брой в ЦУИГ на община Камено.          VІ.До участие в търга се допускат физически и юридически лица.           VІІ.Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 22.11.2012г., от 09.00 до 16.00 часа, с представител на Общината, след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и предварителна заявка.           VІІІ.Заявления за участие в търга се подават в община Камено до 16.00 часа на 22.11.2012г.Към заявлението да бъдат приложени следните документи :              Декларация-4 броя по образец.              Квитанция за внесен депозит.              Документ за закупена тръжна документация.              Удостоверение за актуално състояние-оригинал, или заверено от участника копие.              Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва, чрез пълномощник.              Когато участникът е физическо лице-прилага копие от документ за самоличност.           ІХ.При неявяване на кандидати, следващ търг ще се проведе на 30.11.2012г. от 13.30 часа.Закупуване на документи, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие в повторния търг се извършва до 16.00 часа на 29.11.2012г.          Настоящата заповед да се публикува в местен ежедневник, на страницата на Общината в интернет и да се обяви на видно място в общинската администрация в 3-дневен срок от нейното издаване. ИНЖ. СТЕФАН БОНЕВ Кмет на община Камено            

snimka

Обявление

на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ

snimka

Обявление

на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas