snimka

Ново начало - от образование към заетост

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 1. Изисквания към безработните за включване в Проект “Ново начало – от образование към заетост”: Да са регистрирани в дирекции „Бюро по труда” /ДБТ/, На възраст до 29 г., Със завършено средно или висше образование /дипломирани/, Без трудов стаж по придобитата специалност в средното/ висшето училище, Да отговарят на условията на работодателя за заемане на обявеното работно място; 2. Възможности, които Проектът предоставя на безработните младежи: Осигуряване на заетост на разкрити от работодателите работни места по Проекта; Придобиване на професионален опит и практически умения, чрез стажуване по специалността, за период от 6 месеца, с определен от работодателя наставник; Усвояване на знания, умения, трудови навици и опит по придобитата специалност в средното/висшето училище, съответстващи на изискванията на пазара на труда; Придобиване на стаж по специалността, като предпоставка за последваща заетост при същия работодател или за кандидатстване за работа при друг работодател; Повишаване възможността на младежите за кандидатстване за работа. 3. Документи за кандидатстване по Проекта: Заявление за участие в Проекта /по образец/ Декларация /по образец/ Диплома за завършено образование Копие на трудова книжка /при наличие на трудов стаж/ 4. Ред за включване в Проекта: ДБТ информира и консултира безработните за възможностите на Проекта; ДБТ запознава младежите с възможността за самоинформиране за обявените работни места, включени в Списъка на одобрените заявки на работодатели по Проекта. /Актуален Списък се изнася ежеседмично на информационните табла в ДБТ/. При наличие на одобрена заявка, ДБТ изготвя списъци на подходящите младежи, осъществява контакти и разговори с тях и ги информира за възможността да кандидатстват за заемане на работното място. Младежите потвърждават своето желание чрез подаване на Заявление за участие в Проекта (по образец), за избрано/и работно/и място/места, обявено/и от един работодател и попълват Декларация по образец. Когато безработният желае да кандидатства за работни места, обявени от различни работодатели, подава заявления за всеки един от тях. Безработният се явява с насочващото писмо при работодателя, за извършване на окончателен избор. Работодателят извършва окончателен подбор измежду насочените от ДБТ безработни младежи за стажуване. Всеки одобрен безработен се назначава от работодателя по трудов договор по Кодекса на труда, при пълно работно време, за срок от 6 месеца, с месечно трудово възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година. Стажуването по специалността се осъществява с определен от работодателя наставник. Специализирана администрация в общините обслужвани от ДБТ ЮГ - Бургас

snimka

Рождество в кутия

Ако има нещо по-хубаво от децата, то това са усмихнатите деца. Ние трябва да се грижим личицата на нашите слънца да бъдат вечно засмени. Уважаеми дами и господа, скъпи приятели и съграждани. Имаме удоволствието да Ви поканим да се включите в рождествената дарител ска инициатива ,,Рождествена детска усмивка в кутия”, организирана от Център за развитие на общността- Камено със съдействието на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и не пълнолетни при община Камено на кмета на община Камено инж.Стефан Бонев, кметове на населени места, Закрила на детето, Агенция социално подпомагане-гр.Айтос- клон Камено, СНЦ,,Верният настойник” и вашата топла подкрепа. Инициативата ще се проведе в рамките на един месец като стартира на 11.11.2012год. до 12.12.2012год Целта на благотворителната кампания е събиране на подаръци за деца крайно бедни и в неравностойно положение от 2-14 годишна възраст. Това ще допринесе за тяхната искрена детска усмивка, а ние можем да дадем на децата обичта и вниманието, от което имат нужда.                                               Идеи за подаръци Играчки-малки колички,топки, плюшени играчки, хармоники,йо-йо, въже за скачане,билички и др. Училищни материали-химикали, моливи, острилки, фулмастери, тетрадки, калкулатори Линии, триъгълници, пергели и др. Лична хигиена- четка за зъби, паста за зъби, подходящ сапун, гребен, шампоани и др. Други- Бонбони,близалки, тениски, чорапи, ластици за коса шноли, фиби и др.                                                Не слагайте в кутията Употребявани или повредени вещи, играчки свързани с война като ножове, пистолети, краткотрайни храни, течности, лосиони, лекарства, витамини и чупливи предмети. Можете да помогнете за набирането на рождествените подаръци и да ги подготвяте сами в офиса на центъра намиращ се на ул. Д. Благоев-1, или в офиса на МКБППМН при Искра Петрова. Разчитаме на вашата съпричастност и добри сърца за осъществяването на едно рождествено желание на децата от общината. GSM 0882 520 554 Й. Станев - cor.kameno@gmail.com GSM  0897099846- И. Петрова – mkbppmn_kameno@abv.bg        

snimka

Обявление

         Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-86-ПР/02.11.2012 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение : „Изграждане на инсталация за сепариране и инсталация за третиране на сметищен газ в имот № 000039, землището на с.Полски извор, община Камено” с инвеститор ,,Чистота” ЕООД.            Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел „Управление на общинската собствеността”.          За връзка-20 59-Б.Куцарова.    

snimka

Обявление

Община Камено, дирекция "УТСУОС" уведомява заинтересованите лица, че със Заповед РД-09-558/02. 11. 2012 г.  на кмета на общината е одобрен проект за ЧИ на ПУП

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas