snimka

Проект на дневен ред за заседание на ОбС

                      О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   К А М Е Н О                                           ПОКАНА          На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на Общински съвет Камено, Област Бургас свиква ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет Камено на 25.10.2012 година /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на Общината при проект за                                              ДНЕВЕН РЕД:  1.Докладна записка относно:Поемане пътните разходи и разходи за процедури на деца със специални образователни потребности. Докл:инж.Стефан Бонев Кмет на Община Камено 2.Докладна записка относно:Даване на съгласие за участие на Община Камено в учредяването на независимо юридическо сдружение с нестопанска цел „Асоциация за развитието на културата на Бургас и Бургаски регион” за координиране дейностите свързани с кандидатурата на община Бургас за „Европейска столица на културата”, подкрепена от общините Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Средец, Созопол, Сунгурларе и Царево. Докл:инж.Стефан Бонев Кмет на Община Камено 3.Докладна записка относно:Отчет за дейността на кметство с.Кръстина, община Камено по административно- правното обслужване на населението, събираемостта на МДТ, изпълнение на Наредба №1 за опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметство с.Кръстина. Докл:Добринка Тодорова Кмет на с.Кръстина, общ. Камено 4.Докладна записка относно:Отчет за дейността на кметско наместничество с.Константиново, община Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местни данъци и такси и изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметско наместничество с.Константиново. Докл:Вълчо Стайков Км. наместник на с.Константиново,общ. Камено 5.Докладна записка относно:Отчет за дейността на  кметско наместничество с.Полски извор, общ.Камено по административно-правното обслужване на населението, събираемостта на местните данъци и такси и изпълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата, околната среда и общественото имущество на територията на кметското наместничество. Докл:Паулина Златарова Км.наместник на с.Полски извор, общ.Камено 6.Докладна записка относно:Издаване на разрешения за водовземане и/или ползване на водни обекти- публична общинска собственост. Докл:инж.Стефан Бонев Кмет на Община Камено 7.Докладна записка относно:Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Камено. Докл:инж.Стефан Бонев Кмет на Община Камено  8.Докладна записка относно:Информация за състоянието на местните водоизточници, разположени на територията на община Камено. Докл:инж.Стефан Бонев Кмет на Община Камено 9.Докладна записка относно:Отчет за размера, състоянието и местонахождението на земите от Общинския поземлен фонд на община Камено и неговото използване. Докл:инж.Стефан Бонев Кмет на Община Камено 10.Докладна записка относно:Предоставяне под наем на земеделска земя-частна общинска собственост в землището на с.Черни връх, община Камено за отглеждане на пчелни семейства. Докл:инж.Стефан Бонев Кмет на Община Камено 11.Докладна записка относно:Определяне на начална тръжна цена за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Кръстина, общ.Камено, обл.Бургас. Докл:инж.Стефан Бонев Кмет на Община Камено 12.Докладна записка относно:Определяне на начална тръжна цена за продажба на имот-частна общинска собственост в ЗЗП на с.Черни връх, общ.Камено. Докл:инж.Стефан Бонев Кмет на Община Камено 13.Докладна записка относно:Определяне на начална тръжна цена за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с.Черни връх, общ.Камено, обл.Бургас. Докл:инж.Стефан Бонев Кмет на Община Камено 14.Докладна записка относно:Постъпило заявление от Асен Георгиев Димов за прекратяване на съсобственост между него и община Камено. Докл:инж.Стефан Бонев Кмет на Община Камено 15.Докладна записка относно:Постъпило заявление от „Космо България Мобайл” ЕАД за учредяване право на строеж за изграждане на мачтов трафопост в с.Трояново, общ.Камено. Докл:инж.Стефан Бонев Кмет на Община Камено 16.Докладна записка относно:Заявление за одобряване на ПУП-План за регулация и застрояване на ПИ 76 в ЗЗП с.Константиново, Община Камено. Докл:инж.Стефан Бонев Кмет на Община Камено 17.Докладна записка относно:Одобряване на Частично изменение на ПУП-План за регулация и застрояване на УПИ І47, ІІ46, ІІІ14 и ІV43 за обект: „Изграждане на регионално депо за битови отпадъци” в землището на с.Полски извор, Община Камено. Докл:инж.Стефан Бонев Кмет на Община Камено 18.Питания.   ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................... /Ст.Драганова/   ЗАБЕЛЕЖКА:Кметовете по населени места да поставят поканата за заседанието на видно място, за уведомяване на населението.

snimka

Съобщение

На вниманието на г-жа Ганка Иванова Стойкова

snimka

Съобщение

На вниманието на г-жа Соня Чорбаджиева

snimka

Програма за честване на 100 години от Балканската война

                                                                                    ПРОГРАМА   17 октомври 2012 г. Поднасяне на венци и цветя Начален час - 18,00 ч. Място: Паметник на загиналите в Балканската война, намиращ се до РУП - Камено   Тържествен концерт с участието на: Детски хор "Милка Стоева" - гр. Бургас Тържествено слово от Иванка Делева - представител на Регионален исторически музей - Бургас ДТА "Здравец" при НЧ "Просвета - 1927" - гр. Камено Празнична заря   Начален час - 18,30 ч. Място: Читалище "Просвета - 1927" - Камено

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas