snimka

Обявление

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ

snimka

Съобщение

Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :  ,,ПУП-ПЗ на ПИ №000039, землище с.Полски извор, община Камено, област Бургас за изграждане на инсталация за сепариране и инсталация за третиране на сметищен газ” с инвеститор ,,Чистота” ЕООД.  ПУП-ПЗ ще се реализира на ПИ №000039, който е с начин на трайно ползване – сметище, намиращ се в североизточната част на землище с.Полски извор, община Камено.

snimka

Стартира изпълнението на строителните работи по проект БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА ГРАД КАМЕНО

      На 01 октомври се проведе откриваща пресконференция и официална церемония – „първа копка” по проект BG161PO001/1.4-05/2009/023 „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА ГР. КАМЕНО„ приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска. Официалната церемония даде старт на строителните работи по проекта. Ня мястото на първата копка присъстваха Областния управител на област Бургас – Константин Гребенаров, Кмета на Община Камено – инж. Стефан Бонев, Заместник кмета и ръководител на проекта – инж. Тодор Петров, служители от общинска администрация, представители на фирмите изпълнители на, представители на фирмите изпълняващи строителния и авторския надзор, общински съветници и граждани. Проектът се изпълнява от Община Камено, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност е 3 413 977, 33 лв., като съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие - 2 897 290, 73 лв., съставляващи 85% от общите допустими разходи по проекта; съфинансиране от Държавния бюджет на Република България в размер на 340 344, 08 лв., съставляващи 10% от общите допустими разходи по проекта; задължителен собствен принос на Бенефициента – Община Камено в размер на 170 942, 52 лв, което представлява 5% от общите допустими разходи по проекта. Проектът е част от стратегията и целенасочена политика на община Камено за изграждане на съвременна визия на Общината. Трайното въздействие на проекта се разглежда в посока на подобряване на физическия и екологичния аспект на градската среда, което ще допринесе за подобряване на качеството за живот. Озеленяването, което ще се извърши по проекта ще подобри естетичния вид на уличните платна и тротоарите и ще подобри значително качеството на въздуха. Подмяната на уличното осветление с енергоспестяващи тела също ще окаже влияние върху околната среда ще намали използваната електроенергия.                  

snimka

Обявление

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas