snimka

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА КАМЕНО

ПРОГРАМА  06 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. /четвъртък/ АРХИАРЕЙСКА СВЕТА ЛИТУРГИЯ, ОТСЛУЖЕНА ОТ НЕГОВО ВИСОКО ПРЕОСВЕЩЕНСТВО СЛИВЕНСКИЯ МИТРОПОЛИТ ЙОАНИКИЙ НАЧАЛО: 9,00 ЧАСА ХРАМ "СВЕТИ ГЕОРГИ"   ДЕТСКИ ПРАЗНИК НАЧАЛО: 10,30 ЧАСА МЯСТО: ПАРКА ДВОЙКОВ БРИДЖ ТУРНИР НАЧАЛО: 14,00 ЧАСА МЯСТО: ТАВЕРНА "КАМЕНИТА"   ПРИВЕТСТВИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА РАФИ И КАПАНСКИ ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ НАЧАЛО: 19,00 ЧАСА МЯСТО: СЦЕНАТА ПРЕД ОБЩИНАТА

snimka

Съобщение

На 28. 08. 2012 г. /вторник/ от 10.00 до 12.00 ч. в залата на общината ще се проведе приемна за гражданите на Община Камено с Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация. Всеки, който е обект на дискриминация или бъде третиран различно във възможностите си да участва в обществения живот, може да зададе своите въпроси.

snimka

ОБЩИНА КАМЕНО СКЛЮЧИ ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 http://www.bgregio.eu Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България       В изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009/023 от 03.10.2011 г., финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, по проект "Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа гр. Камено",  на 20 август Кмета на общината  подписа договор сопределения за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция 1 „СМР – Пътни работи и монтажни работи на улично осветление“ - „ТОРКРЕТ“ ЕООД – гр. Бургас. Фирмата изпълнител ще извърши строително-монтажните работи в определените десет зони, намиращи се в гр. Камено. Предстои провеждане на работна среща на екипа на проекта с изпълнителя за предоставяне на необходимата документация и информация за изпълнение на задълженията по сключения договор.         „Този документ е създаден в рамките на проект „Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа на гр.Камено” по схема „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, бюджетна линия № BG161PO001/1.4-05/2009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителя и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.    

snimka

Уведомление

Уведомление от "ПМУ" АД, гр. Бургас относно инвестиционно предложение: "ПУП - План за регулация и застрояване на поземлен имот 000596, територията на "Лукойл Нефтохим" Бургас по плана за земеразделяне на гр. Камено

snimka

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме, Ви че в община Камено е постъпило Решение № БС-64-ПР/13.08.2012 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas