snimka

Съобщение

Община Камено, Дирекция "УТАБ", уведомява заинтересованите лица, че за УПИ Х-общ. и УПИ ХI-609 в кв. 42 по плана на гр. Камено е изготвен проект за частично изменение на ПУП.

snimka

Съобщение

Община Камено уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект за ПУП - план за застрояване и предназначение на имот ПИ №030039 в местността "Черковната кория" в землището на с. Полски извор.

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че в ДВ бр. 42/05.06.2012 г. са обнародвани обявлениея за изработени ПУП - парцеларен план.

snimka

Обявление

Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ

snimka

Прекратяване на публичен търг

О Б Щ И Н А К А М Е Н О, О Б Л А С Т Б У Р Г А С   З А П О В Е Д № РД-09-269/04.06.2012 г. гр.Камено           В изпълнение на решение на Общински съвет Камено по т. 7 от Протокол № 9 от 12.04.2012 г. и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА‚ чл.64 от НРПУРИВОС със заповед № РД-09-221/08.05.2012 год., Кметът на Община Камено е наредил провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имот, както следва :          -помещение за търговска дейност, находящо се в сградата на кметство с.Свобода, общ.Камено с площ 27.00 кв.м., при начална тръжна цена-86.40 лева, месечен наем, без ДДС и стъпка на наддаване–8.60 лева, без ДДС.           В хода на провеждане на горепосочената процедура в Общинска администрация Камено са постъпили жалби от Дженка Георгиева Костова вх.№ 94-00-225/28.0512, Господин Тодоров Костов .№ 94-00-229/28.05.12, Коста Панайотов Панайотов .№ 94-00-228/28.05.12 в които са изложени доводи за допуснати процедурни нарушения при обявяването на търга, а именно: заповед РД-09-221/08.05.2012 год. на Кмета на Община Камено не е обявена на интернет страницата на общината.         След като се запознах и прецених в съвкупност всички факти и обстоятелства от значение за настоящия казус - така постъпилите жалби, изложените в тях доводи и предвидения в чл.64 ал.3 от НРПУРИВОС ред за обявяване на заповедта за откриване на процедурата считам, че обявеният със заповед РД-09-221/08.05.2012 год. на Кмета на Община Камено публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имот - помещение за търговска дейност, находящо се в сградата на кметство с.Свобода, общ.Камено с площ 27.00 кв.м. следва да се прекрати. Налице са допуснати особено съществени процедурни нарушения във връзка с оповестяване и придаване на публичност на открития търг с явно наддаване. По този начин е ограничена възможносттта на потенциални участници да узнаят за търга и евентуално да вземат участие в неговото провеждане. Не е налице възможност за последващо саниране на така извършеното нарушение.          С оглед на горното и на основание чл.44 ал.2 ЗМСМА във връзка с чл.35 АПК, чл.64 ал.3 НРПУРИВОС З А П О В Я Д В А М:          ПРЕКРАТЯВАМ открития със заповед РД-09-221/08.05.2012 год. на Кмета на Община Камено публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имот - помещение за търговска дейност, находящо се в сградата на кметство с.Свобода, общ.Камено с площ 27.00 кв.м.          Депозитите за участие, внесени от лицата, взели участие в процедурата да бъдат възстановени.          Настоящата заповед да се връчи на всички заинтересовани лица, както и да се постави на информационното табло на общината, да се публикува на интернет страницата на общината и в един регионален ежедневник.          Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок от съобщаването и.   ИНЖ. СТЕФАН БОНЕВ Кмет на община Камено

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas