snimka

Национален фолклорен събор На мегдана - Камено 2012

На  2 и 3 юни 2012 г., град Камено събра  талантливи изпълнители от близо и далеч. Поводът беше провеждането на Националния фолклорен събор „На мегдана“ Камено 2012 под наслосов „Писнала гайда шарена, от бай Слави правена“. Съборът се проведе под патронажа на кмета на община Камено инж. Стефан Бонев. В събора взеха участие 115 колектива и индивидуални изпълнители, 40 % от които бяха деца и младежи.  Участниците бяха оценявани от компетентно жури в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПРОФ.Д-Р  МИЛЧО ВАСИЛЕВ и ЧЛЕНОВЕ:  ДИМИТЪР ТОНЕВ - ХОРЕОГРАФ и  ЖЕЛЯЗКО ЖЕКОВ - ХОРОВ ДЕРИГЕНТ Организатори на събора бяха: Община Камено и Народно читалище „Просвета - 1927“ – Камено. Нека ни е честито първото провеждане на събора и дано предстоят още много! След дълги разисквания компетентното и безпристрастно жури, реши кои да бъдат наградените: Класиране    

snimka

Обществено обсъждане в с. Ливада

       Община Камено УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че се организира среща за обществено обсъждане на постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от “УРАРТ” ЕООД- търговски представител на “ЛИГНУМ ХОЛДИНГ” АД Германия относно арендуване на земеделска земя от Общинския поземлен фонд за засаждане на бързорастяща дървесна растителност от ценни дървесни видове.       Поземлените имоти за  арендуване са следните:     Землище Поземлен имот № Местност Площ на имота ДКА   Кате гория От начин на трайно ползване 1. Ливада 034220 “До село” 285,772 ІІІ Ливада 2. Ливада 042022 “Среден връх” 141,209 ІV Полска култура       Срещата ще се проведе на 18.06. 2012 г.  /понеделник/ от 10,30 часа в сградата на кметство   с. Ливада.   От общинска администрация 01.06.2012 г.      

snimka

Обявление

Община Камено уведомява заинтересованите лица, че  до кмета на общината е направено предложение за замяна  на имот  № 071008, находящ се  в землището на с. Русокастро с ЕКАТТЕ 63478, община Камено, собственост на наследници на Янаки Костов Меранлиев с общински имот от Общинския поземлен фонд. І.Имотът, собственост на наследници на Янаки Костов Меранлиев е със следните данни: Имот № 071008 в землището на с. Русокастро с ЕНАТТЕ 63478, община Камено. Документ : Решение по чл.19/ 17 ППЗСПЗЗ №013980 от 26.05.2006 г. Площ на имота: 11,110 дка. Начин на трайно ползване: Полска култура. Вид собственост: частна. Категория на земята при неполивни условия: Шеста. Имотът се намира в местността “Клюнка” при граници и съседи: № 071021, Полска култура насл. на Църковно настоятелство Сливен; № 000208, Канал на община Камено- полски пътища; № 071020, Полска култура на “Елана фонд за земед. земя” АДСИЦ; № 000086, Полски път на община Камено- полски пътища. ІІ. Поземлен имот от общинския поземлен фонд за замяна:  Част от Имот № 000142 в землището на с. Константиново с ЕНАТТЕ 52279, община Камено с обща площ 91,640 дка , общинска собственост – чл. 19, ал.1, Рег. Номер 20000- 01, с. Константиново. Начин на трайно ползване: Врем. еизп. нива Вид собственост: общинска частна. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта  при граници и съседи: №000143- Отводнителен канал на община Камено- водни течения и площи; Землища граница №000118- Предпазна дига на МЗГ- ХМС; №000148- Пасище, мера на общинска собственост- чл. 19, ал. 1 №000137- Отводнит. канал на община Камено- водни течения и площи. Инж. Стефан Бонев Кмет на Община Камено                                                           01.06.2012 г.  

snimka

Обнародване на решения в ДВ

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че в ДВ бр. 40/29.05.2012 г. са обнародвани Решения № 12, 13, 14, 15 и 16/12. 04. 2012 г. на Общински съвет - Камено.   Обявление

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas