snimka

Пролетни празници - Заедно в традициите

Съвместното съжителство на различните етноси ни учи на уважение, обогатява познанията ни за другите, сплотява ни. Взаимното опознаване ни прави задружни и в делници и в празници. През тази учебна година в СОУ „Христо Ботев” град Камено усилено се работи в посока „Идентифициране на културното многообразие на етническите малцинства – път към пълноценна образователна интеграция. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на център за образователна интеграция на децата и учениците от етничиските малцинства (ЦОИДУЕМ).  Музикално-сценичният спектакъл „Пролетни празници-Заедно в традициите” представен на 11.05.2012 година от ученици от СОУ „Христо Ботев” и НУ „Братя Миладинови” с. Кръстина, предизвика огромен интерес сред жителите на град Камено. На сцената на читалище „Просвета” беше представена  музикално-артистична програма посветена на пролетните празници.                                                                      

snimka

Събрахме около 400 чувала с отпадъци на 12 май

Близо 400 души от Общината се включиха в кампанията на БТВ „Да изчистим България за един ден“. За всички участници бяха осигурени чували и ръкавици. Кметът на община Камено инж. Стефан Бонев заедно със своя екип почистиха защитената местност „Корията“. Повече от 100 ученика от СОУ „Христо Ботев” – Камено заедно с техните преподаватели се включиха в почистването на района около двете сгради на училището и старото корито на река „Айтоска“. Много активни в голямото съботно почистване бяха и пенсионерите от клуба на пенсионера „Неделчо Камбов“ и клуба на пенсионера - учител , които почистиха и озелениха пространството около сградата, в която провеждат срещите си. Жителите на населените места в общината също взеха активно участие в почистването. Бяха почистени следните места: за село Свобода - местността „Кавак дере“, за село Винарско - дерето, преминаващо през селото, чешмата „Златните чучури“, чешмата в местността „Парка“ за село Трояново - гората „Борчетата“ ,за село Черни връх - подходът на село Черни връх откъм град Бургас, за село Тръстиково - коритото на река „Русокастренска“, парка в селото; за село Ливада - двора на училището, за село Желязово- разклона; за село Константиново около училищния двор, сградата на пощата и читалището. Голяма беше и групата на представителите от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, които почистиха пространството около сградата в която се помещават.Събраните около 400 чували с отпадъци бяха транспортирани до депото за отпадъци - Братово.  Да изчистим България за един ден

snimka

Среща на директорите на учебните заведения от общината с представителя на КЗД

На 11 май беше проведена редовната приемна в Камено на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация - Бургас – г-жа Ирина Иванова. Заедно с това беше организирана и среща с директорите на детските градини и училищата на територията на община Камено. На срещата присъстваха  г-н Димитър Петров – Началник дейност „Просвета” и г-жа Галина Костова – координатор на Комисията за защита от дискриминация за община Камено. Основната цел на срещата бе директорите да бъдат запознати с дейността на комисията и да дискутират по темата „Дискриминация в сферата на образованието”. Г-жа Иванова даде  препоръки и сподели с директорите дългогодишния си опит в тази посока. Тя разказа интересни случаи от педагогическата практика и консултира директорите по проблеми, свързани с децата със специални образователни потребности. Те от своя страна споделиха свои случаи и поставиха много казуси за разрешаване. Дадоха примери за наличие на дискриминация в различни нормативни документи свързани с образованието. Г-жа Иванова  предостави на всички директори и интерактивния образователен пакет „Уроци по толерантност” за ролята на предразсъдъците в подклаждането на расизма, религиозната нетърпимост и ксенофобията. Целта на този обучителен пакет е да даде знания за последствията от дискриминацията, умения за ползотворно взаимодействие с многообразието. Пакетът фокусира върху нашите нагласи, с които трябва да се преборим, за да променим поведението си. Той дава на учителите и преподавателите необходимите инструменти да разпознават, обсъждат и преодоляват своите собствени предразсъдъци. Филмът е интерактивен обучителен материал, който показва седем различни епизода на следните теми: свобода на словото, изключване, езикова нетолерантност, предразсъдъци между различните малцинства, религиозна нетърпимост, расизъм. Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Дискриминацията е забранена във всички области на обществения живот. И е важно да знаем, че законът забранява дискриминация, осъществявана както чрез действие, така и чрез бездействие. Според тематичната класация, броят на жалбите за етническа дискриминация са чак на трето-четвърто място, обяснява регионалният представител на КЗД. Най-много са жалбите в разделите „увреждания” и „лично отношение”като тормоз на работното място, например. „Ако има такава жалба, тормозът трябва да се докаже. Дава се възможност на ответната страна да се защити. Със събирането на доказателствения материал, двете страни имат еднакви права. Подаването на жалба не означава, че комисията покровителства жалбоподателя. Всичко трябва да бъде доказано”, категорична е Ирина Иванова. Тя събира сигналите и работи по превенция на дискриминацията в училища и организации. Посредством електронна система, сигналите се изпращат до централата в София. В срок от 14 дни от юридическия отдел на КЗД трябва да се произнесат дали има индикации за дискриминация и дали да бъде образувано съдебно производство. Отделът директно комуникира с жалбоподателя и го уведомява дали е образувана преписка по неговия случай. Ако се стигне до съд, изисква се още доказателствен материал и от двете страни.  

snimka

Отваряне на ценовите оферти

На 11.05.2012 г., в 10,00 ч. бяха отварени ценовите оферти от оценителната комисия към община Камено, назначена със заповед на кмета за разглеждане и класиране на постъпилите оферти за участие в процедура с предмет: "Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа гр. Камено", в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009/023 от 03.10.2011 г., финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013.

snimka

Обявление

Община Камено уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект за "Частично изменение на ПУП - план за регулация и застрояване.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas