snimka

Интегриране на малцинствата - реалност в СОУ Христо Ботев

Интеграцията не е спонтанен процес. Той е внимателно и продължително привличане и взаимно опознаване. От няколко години учителският колектив на СОУ”Христо Ботев” гр. Камено работи в тази насока. Вече втора година, съвместно с Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” - Велико Търново, учителите работят по Програма „Намаляване на отпадането на ромските ученици”, а тази учебна година училището разработи проект „Идентифициране на културното многообразие на етническите малцинства – път към пълноценна образователна интеграция ”, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Педагогическият колектив е насочил усилията си съм улесняване на процеса на интеграцията на учениците роми. За да бъде ефективен е необходимо не само ромските деца да опознаят своите корени, култура и фолклор, но и децата от мнозинството да се запознаят с богатството и красотата на другата култура. По случай Международния ден на ромската общност, на 6 април в училището бе представена музикално – артистична програма, подготвена от главен учител Малина Георгиева и старши учители Нели Дражева, Нела Тодорова и Георги Димитров. Тържеството откри директора на училището Катя Балтаджиева. Присъстваха много гости, които с нескрито задоволство аплодираха малките певци и артисти от ИКД „Куклен театър за деца” и СИП „Фолклор на етносите”.           

snimka

Обществено обсъждане на изработен проект за ПУП

на 17. 04. 2012 г. в залата на Гражданска защита ще се проведе публично обсъждане на изработен проект за ПУП - Парцеларен план за "Трасе за охранителен канал"  в землището на гр. Камено.

snimka

Публично отваряне на офертите

  Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 http://www.bgregio.eu Инвестираме във Вашето бъдеще!  Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България На 09 април в 13,30 часа, в сградата на Общината, се състоя публично заседание на комисията, назначена от Кмета на община Камено за публичното отваряне на офертите по процедура с предмет: "Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа гр. Камено", в изпълнение на  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009/023 от 03.10.2011 г.,  финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013. В рамките на установения срок, са постъпили 12 оферти от участници.  „Този документ е създаден в рамките на проект „Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа на гр.Камено” по схема „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, бюджетна линия № BG161PO001/1.4-05/2009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителя и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.    

snimka

Съобщение

                  Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-21-ПР/02.04.2012 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение : „Изграждане на отводнителен открит канал за повърхностни води, северозападно от гр.Камено и заустващо съоръжение в корекцията на река Айтоска”, общ.Камено с възложител : Община Камено.          Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 7.00 ч. в отдел „Управление на собствеността”.          За връзка-20 59-Б.Куцарова.  

snimka

Съобщение

         Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № 208/15.03.2012 година на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци, от находище „Кариерата”, разположено в землището на с.Полски извор, община Камено.          Концесията е предоставена за срок от 35 години на „Минерал Процесинг” ООД, гр.Бургас.           Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел „Управление на собствеността” при община Камено и в кметството на с.Полски извор.  

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas