snimka

Съобщение

На вниманието на г-жа Мара Апостолова Чанева -  одобренн проект за Частично изменение на ПУП

snimka

Съобщение

На вниманието на г-жа Атанаска Колева Тенева -  одобренн проект за Частично изменение на ПУП

snimka

Съобщение

         Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :        ,,Откриване на площадка за временно съхранение на неопасни отпадъци” с инвеститор „Еко Рециклинг Трейд” ЕООД, гр.Бургас.        Местоположение на инвестиционното предложение–УПИ ІІІ, кв.12 по плана на с.Свобода, общ.Камено.  

snimka

Съобщение

на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ

snimka

Съобщение

Със Заповеди  № РД - 09 -113/29.02.2012 г.;  № РД - 09 -114/29.02.2012 г. са одобрени  задание и докупскане изработването на проекти за ПУП

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas