snimka

Обявление

Одобрен проект за Частично изменение на ПУП - план за регулация на УПИ IV162, по плана на с. Тръстиково

snimka

Набиране на средства за семейството на Никола Симеонов от село Рускостро

    Стартира кампания за набиране на средства за семейството на Никола Начев Симеонов от с. Русокастро, чието жилище изгоря в пожар на 28 ноември в следствие на умишлен палеж. Никола Начев Симеонов живее в жилището с дъщеря си Марина Николова Начева, която е самотна майка с три деца на възраст от 2  до 13 години. В момента семейството живее в дома на свои роднини и всичко най-необходимо за преживяването им е осигурено от близки на семейството и от местното население. С решение по т. 10 от Протокол № 27/28.11.2013 г. на Общински съвет – Камено, Община Камено отпусна финансова помощ в размер на 5000 лева  за възстановяване на жилището, както и 5 тона дърва за огрев нужни за отоплението на семейството през зимния сезон. Отпуснатата помощ обаче е недостатъчна за да бъде извършен ремонт на изгорялата жилищна сграда. Всеки, който желае може да подпомогне пострадалото семейство като преведе средства по банковата сметка на Никола Начев Симеонов: СИБАНК  ЕАД BIC  -  BUIBBGSF IBAN  -   BG86BUIB98884017292700      

snimka

Обявление

на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

snimka

Съобщение

Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение : "Интензивно риборазвъждане на риба в язовир „Трояново” в поземлен имот № 025030, землище с.Трояново и поземлен имот № 000065, землище с.Вратица, община Камено”, с инвеститор „Аквабул продукт” ЕООД. Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Дирекция „УТСУОС” – отдел „УОС”, Община Камено.    

snimka

Уведомление за инвестиционно предложение

Информация по Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда относно инвестиционно предложение за "ПЕП-ПП на трасе за изграждане на газоотвеждащ тръбопровод за сметищен газ между новото Регионално депо "Братово -запад"

« 1 2 3 4 5 68 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas