snimka

Благодарствено писмо

Благодарствено писмо от Деян Колев, председател на ЦМЕДТ "Амалипе"

snimka

Имам мечта - да играем и живеем заедно

На 01.10.2011г. от 11.00 часа новооткритият център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" гр. Камено организира откриване  на изложба на тема: "Имам мечта - да играем и живеем заедно" На подготвени кътове бяха изложени предмети от бита и традициите на различните етнически групи в община Камено  -  традиционните  български народни облекла, характерните турски елечета и шалвари, ромските танцови костюми. Предметите от бита предизвикаха коментариите на всички посетители. Това мероприятие имаше и друг замисъл  -   създаване на възможност за общуване и разговори за необходимостта от толерантност и взаимопомощ. Отново е актуална фразата: "За да се приемем, трябва да се опознаем".

snimka

Съобщение

         Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на чл.39, ал.2 от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр.88/2000 г.) в Община Камено е постъпил :          Проект за санитарно-охранителни зони около каптиран извор „Овощна градина” за водоснабдяване на с.Трояново, общ.Камено          Проекта за санитарно-охранителните зони е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел ,,Управление на собствеността”.    

snimka

Проект Насърчаване на теренната работа в традиционни и маргинализирани групи на ромската общност

На 22.08.2011г. в община Камено бе даден старта на одобрен проект в партньорство с Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” гр. Велико Търново. Председателят на Управителния съвет на сдружението-г-н Деян Колев е член на Комитета за наблюдение на изпълнените проекти по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Наблюдението на изпълнените досега проекти в областта на социалните услуги на възрастни и болни хора ни отвори вратата за още една възможност за работа в средите на уязвимите групи. Община Камено получи покана за партньорство и тя беше приета за съвмества дейност в обществена полза. В сградата на ул. „Д. Благоев” е обособен център за междуетнически диалог и толерантност. Помещенията са оборудвани с техника за две работни места. След продължително проучване са одобрени един мъж и една жена от ромски произход. Двамата са преминали обучение в гр. Мездра. Имаме и първите добри новини, извоювани с техния целодневен труд из общността. Документите на три деца от гр. Камено, които учат в гр. Бургас и са в много тежко материално положение са изпратени за одобрение с цел да им се изплатят картите за пътуване за една учебна година от център „Амалипе”. Новооткрития център няма да предлага помощ само на хора от ромски произход. В днешно време и много семейства от български произход са в тежко материално положение. Такива центрове има изградени само 8 на брой в цялата страна и единия от тях е в нашата община До 31.01.2013 г. ще действа този проект, като Център „Амалипе” ще поеме издръжката на офиса откъм разходи за ток и вода, а общината предоставя помещение за офис и стая за групова и индивидуална работа с представители на ромската общност в нашата община. Идеята на проекта е до края на действие му създадената структура да има статут на държавно делегирана дейност. Тогава можем да мислим за един по-голям Център за обществена подкрепа, който ще има връзки и контакти с други такива центрове, вече действащи в по-големите общини на страната и с повече работни места.

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" при община Камено, уведомява г-н Васил Радев Янков, с. Трояново за изготвен проект на Частично иземенение на ПУП - план за регулация и застрояване.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas