snimka

Съобщение

Община Камено, Дирекция "УТАБ", уведомява заинтересованите лица, че изработени проекти за: Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, Частично изменение на Подробен устройствен план

snimka

Съобщение

Община Камено, Дирекция "УТАБ", уведомява заинтересованите лица, че със Заповеди на Кмета са одобрени проекти за: Подробен устройствен план - план за регулация, Частично изменение на Подробен устройствен план и Изменение на подробен устройствен план. Уведомяваме Ви, че за УПИ VІІІ-37 кв. 15 по плана на с. Винарско е изготвен проект за  Частично изменение на ПУП - план за регулация и застроявяане. Със Заповед № РД -09-220/04. 05. 2011 г.  се допуска изработване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване, с цел подмяна предназначението на имота - за "Складова база за изкупуване на черни и цветни метали"

snimka

Обявление

     Община Камено уведомява заинтересованите лица, че  до кмета на общината е направено предложение за замяна  на имот  № 030001 в землището на с. Трояново с ЕКАТТЕ 73211, община Камено с равностоен общински имот от Общинския поземлен фонд .      Имотът е собственост на наследници на Димитър Костадинов Стефанов с. Трояново с Документ : Решение по чл.27 ППЗСПЗЗ № 1005 от 28.04.1994 г. Вид собственост: частна. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта. Имотът се намира в местността “Дойкина локва” при граници и съседи: № 000326, Дере на община Камено- полски пътища, дерета; № 026001, Водостопанско съоръжение на МЗГ- ХМС; № 000038, Полски път на община Камено- полски пътища, дерета; № 030034, Нива на Добри Димов Иванов.     Инж. Стефан Бонев Кмет на Община Камено  

snimka

Съобщение

         Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-55-ПР/01.08.2011 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение : „Отглеждане на аквакултури със стопанска цел в язовир „Чакърлийка”, землище с.Трояново, общ.Камено с възложител : „Найден Милков” ЕООД.          Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел „Управление на собствеността”.          За връзка-20 59-Б.Куцарова.  

snimka

Консултации за състава на ОИК за Избори 2011

17 членна ще бъде Общинската избирателна комисия в Камено, това стана ясно на провелите се вчера консултации по покана на кмета инж. Стефан Бонев. На консултациите присъстваха упълномощени представители на ГЕРБ, Коалиция за България, НДСВ, Атака, Синята коалиция и ДПС. Политическото разпределение в комисията е следното: осем участници от ГЕРБ, трима от Коалиция за България, трима от ДПС, по един от Атака, Синята коалиция и НДСВ. Едно от изискванията е членовете на комисията да бъдат с висше образование. След направените предложения от присъстващите на консултациите бе  постигнат консенсус за състава на Общинска избирателна комисия - Камено, а именно: Председател на комисията – представител на ПП „ГЕРБ“; Зам.председател – представител на ПП „ДПС“; секретар – представител на Коалиция за България. След приключване на консултациите бе подписан протокол от всички представители и от Кмета. На базата на протокола и постигнатото споразумение предстои да се изпрати предложение до ЦИК за назначаване състава на ОИК.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas