snimka

Съобщение

Съобщение на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ

snimka

Съобщение

Съобщение на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със Заповед на Кмета е одобрен проект за: Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация по плана на с. Черни връх.

snimka

Съобщение

Обявление на основание чл. 128., ал. 2 от ЗУТ.

snimka

Обявление

      Община Камено уведомява заинтересованите лица, че  до кмета на общината е направено предложение за замяна  на имот  № 030001 в землището на с. Трояново с ЕКАТТЕ 73211, община Камено с равностоен общински имот от Общинския поземлен фонд .      Имотът е собственост на наследници на Димитър Костадинов Стефанов с. Трояново с Документ: Решение по чл.27 ППЗСПЗЗ № 1005 от 28.04.1994 г. Вид собственост: частна. Категория на земята при неполивни условия: Четвърта. Имотът се намира в местността “Дойкина локва” при граници и съседи: № 000326, Дере на община Камено- полски пътища, дерета; № 026001, Водостопанско съоръжение на МЗГ- ХМС; № 000038, Полски път на община Камено- полски пътища, дерета; № 030034, Нива на Добри Димов Иванов.   ИНЖ. СТЕФАН БОНЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas