snimka

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

snimka

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

snimka

Отваряне на ценовите оферти

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА   Относно: „Доставка на хранителни и нехранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Камено, Дом за възрастни с умствени увреждания с. Русокастро, столово хранене и ДСП – гр. Камено по следните обособени позиции: №1 – месо и местни изделия; №2 – мляко и млечни продукти; №3 – варива и подправки; №4 – захар и захарни изделия; №5 – консерви и компоти; №6 – плодове и зеленчуци; №7 – хляб и хлебни изделия“ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по горепосочената процедура ще се проведе на 27.11.2013 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Камено на ул.Освобождение № 101. При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни  пълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

snimka

Покана за обществено обсъждане

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА „НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО”       Община Камено, на основание чл.22, ал.3 от Закона за управление на отпадъците, кани всички заинтересовани лица, органи и неправителствени организации на обсъждане на проект на „Наредба за управление на отпадъците на община Камено”.     Общественото обсъждане ще се проведе на 20.12.2013 г. от 16.00 часа в „Заседателната зала” на община Камено.   Материалите по общественото обсъждане на проект на „Наредба за управление на отпадъците на община Камено” ще бъдат публикувани на сайта на община Камено www.kameno.bg. Наредба за управление на отпадъците на територията на  община Камено - Проект  

snimka

Съобщение

Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение : ,,Създаване на ферма за отглеждане на риба в поземлен имот № 000623, местност „Чоторота”, землище с.Трояново, община Камено”, с инвеститор „Дием” ЕООД. Материалите за инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Дирекция „УТСУОС” – отдел „УОС”, Община Камено.

« 1 2 3 4 5 6 7 810 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas