snimka

Съобщение

Община Камено, Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, за следните Заповеди на Кмета: РД - 09 - 293/17.06.2011 г. РД - 09 - 294/17.06.2011 г. РД - 09 - 297/17.06.2011 г. РД - 09 - 298/17.06.2011 г.

snimka

Съобщение

            Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :           ,,Изграждане на нов факел за комплекс Рафинерия” с инвеститор ,,Лукойл Нефтохим Бургас” АД.           Местоположение на инвестиционното предложение–в границите на производствена площадка на ,,Лукойл Нефтохим Бургас” АД.           Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел ,,Управление на собствеността”.  

snimka

Покана за оферти за извършване на СМР по Проект Социално включване на уязвими групи в община Камено

Община   Камено   –   бенефициент   по   Проекта   за   социално   включване,  отправя покана за изпращане   на   запечатани   оферти   от   подходящи   кандидати   за   извършване   на  СМР по Проект "Социално включване на уязвими групи в община Камено". За повече информация натиснете тукОбщина   Камено   –   бенефициент   по   Проекта   за   социално   включване,  отправя покана за изпращане   на   запечатани   оферти   от   подходящи   кандидати   за   извършване   на  СМР по Проект "Социално включване на уязвими групи в община Камено". За повече информация натиснете тукОбщина   Камено   –   бенефициент   по   Проекта   за   социално   включване,  отправя покана за изпращане   на   запечатани   оферти   от   подходящи   кандидати   за   извършване   на  СМР по Проект "Социално включване на уязвими групи в община Камено". За повече информация натиснете тук Община   Камено   –   бенефициент   по   Проекта   за   социално   включване, отправя покана за изпращане   на   запечатани   оферти   от   подходящи   кандидати   за   извършване   на СМР по Проект "Социално включване на уязвими групи в община Камено". За повече информация натиснете   тук

snimka

Съобщение

         Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-25-ПР/07.06.2011 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план/програма: ,,ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия в ПИ № 002365 и ПИ № 002372, местност „Мерджемека”, в землището на гр.Камено, общ.Камено” с възложител : ,,КАМЕНО СОЛАР” ЕООД.          Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел ,,Управление на собствеността”.          За връзка - 20 59 - Б.Куцарова.

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект за: Подробен устройствен план - план за застрояване, за изграждане на "Фотоволтаични системи за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и ТП" 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas