snimka

Проект за близо 800 хиляди подписа Кмета на община Камено - инж. Стефан Бонев в МТСП

  На 15 юни в Министерството на труда и социалната политика кметът на община Камено инж. Стефан Бонев подписа Споразумение за финансиране по Проекта за социално включване на стойност 785 979 лв. Дейностите по проекта „Социално включване на уязвими групи в община Камено", включват преустройство и разширяване на сградата на ЦДГ “Детелина”– с. Русокастро и оборудване на Кабинет за групова и индивидуална работа и Кабинет за здравна грижа; оборудване на Кабинет за групова и индивидуална работа в сградата на ЦДГ «Слънце» - гр. Камено; обновяване и оборудване на Кабинет за групова и индивидуална работа в ЦДГ – с. Трояново и Кабинет за здравна грижа; сформиране на групи  за консултация и подкрепа на бъдещи родители и  родители с бебета и деца на възраст от 0 до 7 г; групови и индивидуални сесии за семейно планиране; консултиране и подкрепа на родители, които не полагат достатъчно грижа за своите деца; редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата; работа с деца, интегрирани в детски градини; работа с родителите на децата; консултация на деца, живеещи в рискова семейна среда.

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със Заповед на Кмета е одобрен проект за: Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и  застрояване на УПИ II - 288 в кв. 42 по плана на с. Тръстиково.

snimka

Наближава крайният срок за плащане на първата вноска на данъците

Дирекция „ФСДУС“, Отдел ”Местни данъци и такси” при община Камено НАПОМНЯ на жителите на общината, че крайният срок за плащане на първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства е 30.06.2011 г. Плащането се извършва в касата на отдела в Центъра за услуги и информация на гражданите, в кметствата по населените места всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч. или по банковите сметки на Общината.

snimka

НАШЕ ЛЯТО 2011

Децата очакват от ваканцията вълнуващи преживявания. Опасяваме се, че това ги кара да се впускат в приключения, често пъти без да преценят рисковете и без да умеят да се справят с тях. Как да удържим натиска за неограничена свобода и да помогнем на децата си да преживеят една незабравима ваканция, без да пострадат . Няма напълно безопасна ваканция. Важно е да си дадем сметка, че не е възможно, нещо повече, не е полезно да осигурим абсолютна безопасност. Нашата задача е да управляваме риска, като им подскажем  различни занимания и да им дадем полезни съвети. Така ще избегнем досадата и скуката, които ги подтикват към непремерени рискове. Отчитайки това МКБППМН за четвърта поредна година организира летния хепънинг  „НАШЕ ЛЯТО 2011“ за безопасна ваканция за децата на  Община Камено под надслов „Нека децата посрещнат лятната ваканция  с усмивка и да я изпратят с незабравими спомени“.                                                                                                                                        Тази година Местната комисия реши да се включат в състезателните игри 8 отбора, от населените места в общината, където са концентрирани рисковите групи деца: Отборите  на с. Свобода ,с. Винарско,  с. Трояново ,с. Русокастро с. Кръстина, с. Черни връх двата отбора на гр. Камено. Наравно  с тях се състезаваха и техните родители.                                                                                              Колегите от РУП- гр. Камено се включиха  в хепънинга със състезанието  „ Майстор на велосипеда“ , а за настроението и веселите предизвикателствата за  всички останали  деца  се погрижиха  аниматорите от фирма „ Смарти парти“ от  гр. Бургас. Спонсор на инициативата бяха  "Сани-Конс" - производител на царевични и пшеничени пръчки под марката "Зайо Байо".      Изказваме сърдечна благодарност,  още веднъж, на нашите съмишленици: Парти агенция „ Смарти парти“, Фирма „ Сани- Конс“- производител на пшенични и царевични пръчици „ Зайо Байо“, Читалище „Просвета“- гр. Камено , Директорите на учебните заведения в общината, господин Тончо Петров Кунчев и служителите на Районно полицейско управление- гр. Камено без чиято помощ празникът нямаше да е същия. Снимки от празника                                                           

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със Заповед на Кмета е одобрен проект за: Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и  застрояване на УПИ I - 77, II - 77 и III - 77 в кв. 13 по плана на с. Трояново.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas