snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със Заповед на Кмета е одобрен проект за: Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и  застрояване на УПИ VII - 145, VIII - 145 в кв. 27 по плана на с. Константиново.

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със Заповед на Кмета е одобрен проект за: Частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и  застрояване на УПИ XIV - 55 в кв. 13 по плана на с. Тръстиково.

snimka

Съобщение свързано със Закона за управление на етажната собственост

Във връзка с изпълнение разпоредбите на ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ /ЗУЕС/ и НАРЕДБА № 3 – за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, Ви напомняме, че е необходимо да проведете общо събрание по реда определен в ЗУЕС, на което да изберете УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /УПРАВИТЕЛ/ и КОНТРОЛЕН СЪВЕТ /КОНТРОЛЬОР/ или да учредите СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ. Председателят на управителния съвет / Управителят е задължен в 14 дневен срок от избирането му да внесе заявление в община Камено за вписване в публичния регистър на сградата /входа/ в режим на етажна собственост. Законът за управлението на етажната собственост, както и основни документи, свързани с приложението му са публикувани на интернет страницата на Община Камено в раздел Управление на етажната собственост. В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЗУЕС, СОБСТВЕНИЦИТЕ ПОДЛЕЖАТ НА САНКЦИИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА

snimka

Съобщение

          Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение : ,,Изграждане на кравеферма до 100 броя животни, склад, офис и битова част, с инвеститор Станислав Атанасов Миларев.           Местоположение на инвестиционното предложение–в землището на с.Константиново, община Камено, поземлен имот № 028021, собственост на Станислав Атанасов Миларев.  

snimka

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Община Камено уведомява всички всички ползватели на административни услуги, че на 03. 06. 2011 г. /петък/ отдел "Местни данъци и такси" и отдел „ГРАО“  няма да работи с клиенти.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas