snimka

Съобщение

Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда в община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение : „Изграждане на цех с инсталации за производство на пелети от биомаса в ПИ № 012103, местността „Кабата”, землище с.Винарско, Община Камено”, с инвеститор „Агроринг” ЕООД.  Местоположението на инвестиционното предложение – ПИ № 012103 в землището на с.Винарско, Община Камено.  Материалите на инвестиционното намерение са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от в Дирекция „УТСУОС” – отдел „УОС”, Община Камено.

snimka

Инициатива на ветераните нефтохимици и младите специалисти от ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Двадесет и пет дръвчета бяха засадени от ветераните нефтохимици и младите специалисти от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. Инициативата е част от отбелязването на 50 години от първия български бензин и доброто сътрудничество между община Камено и ЛУКОЙЛ. Една част от дръвчетата бяха засадени в близост до старата сграда на СОУ „Христо Ботев“, а останалата част в двора на новата сграда на училището. Това от своя страна ще окаже и позитивно отношение към природата и възпитаване на екосъобразно поведение у децата.  

snimka

Среща с Регионалния представител на КЗД

По повод Международния ден на толерантността – 16 ноември, Регионалният представител на Комисията за защита от дискриминация г-жа Ирина Иванова се срещна с представители на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ в Камено. Г-жа Иванова запозна присъстващите с дейността на Комисията и с възможните начини всеки, който се чувства дискриминиран да потърси нейното съдействие. Особен интерес предизвика дискутирането на темата "Толерантни ли сме ние“. Присъстващите споделиха много случки, в които са се почувствали дискриминирани или към тях са се проявили нетолерантно. Всички се обединиха около това, че да бъдеш толерантен означава, че трябва да уважаваш, приемаш и разбираш всеки един представител от богатото многообразие от култури и индивидуалности. През 1996 година Генералната асамблея на ООН чрез резолюция 51/95 покани държавите – членки да отбелязват Международния ден за толерантност на 16 ноември с дейности, насочени едновременно към образователни институции и широката общественост. Документът с решенията на международното събрание на ООН от 2005 година (А/RES/60/1) допълнително затвърди поетите ангажименти от държавните глави и правителства да подобрят човешкото благосъстояние, свобода и прогрес навсякъде, както и да насърчат толерантността, уважението, диалога и сътрудничеството сред различните култури, цивилизации и народи.   Волтер казва: „Аз не приемам това, което каза, но до гроб ще защитавам правото ти да го изразяваш“  

snimka

Уведомление за инвестиционно предложение

Относно инвестиционно предложение на "Монтиране на собствена хибридна система за собствено ел. захранване на обект "Сгради за съхранение и поддръжка на селскостопанска техника в имот  № 010424, местност "Рапаня", землище на гр. Камено ЕКАТТЕ 35883, община Камено

snimka

Уведомление за инвестиционно предложение

Относно инвестиционно предложение на "Монтиране на собствена хибридна система за собствено ел. захранване на обект "Сгради за съхранение и поддръжка на селскостопанска техника в имот  № 010073, местност "Рапаня", землище на гр. Камено ЕКАТТЕ 35883, община Камено

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas