snimka

Съобщение

           Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-13-ПР/01.02.2011 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение : ,,Изграждане на сгради със смесено предназначение-обитаване и обществено обслужване в ПИ № 082029, местност „При село”, в землището на с.Черни връх, общ.Камено с възложител : Валентин Димитров Богданов.          Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел ,,Управление на собствеността”.          За връзка -20 59 - Б.Куцарова.  

snimka

Бюджет 2011

  Днес на свое заседание Общински съвет – Камено прие с пълно мнозинство проектобюджета, подготвен от общинската администрация. Бюджетът на общината за тази година възлиза на 7 014 122  лв., от които 3 977 851 лв. са приходи по делегирани от държавата дейности. Приходите от местни дейности са в размер на 3 036 271 лв. За капиталовите разходи за 2011 година в бюджета са предвидени 524 455 лв. Кметът на общината, инж. Стефан Бонев сподели, че при изготвянето на капиталовата програма общинска администрация се е съобразила и с предложенията на кметовете на кметства. „Естествено исканията им бяха повече от възможностите на бюджета, но сме се постарали във всяко населено място да изпълним поне най-неотложното" сподели инж. Бонев.

snimka

Проведено беше публично обсъждане на Бюджет 2011

На 15.02.2011 г. в се проведе публично обсъждане на бюджет 2011 г. съгласно изискванията  за приемане на  Общинските бюджети. Проектът на „Бюджет 2011 г.” е разработен, съобразно изискванията и действащите законови и подзаконови нормативни документи, предложения на кметове на населени места, ръководители на бюджетни дейности и заведения. Интересът от страна на гражданите на общината бе слаб. Кметът на община Камено инж. Стефан Бонев представи пред присъстващите презентация на проектобюджета за 2011 г. Предвидената макрорамка на Бюджет 2011 е в размер на 7 014 122 лв. В това число приходите в общинския бюджет за делегирани държавни дейности е в размер на 3 977 851 лв. Приходите за местни дейности са в размер на 3 036 271 лв. За капиталовите разходи за 2011 година в проектобюджета са предвидени 524 455 лв., като от тях за основни ремонти са 268 800 лв, за придобиване на дълготрайни материални активи – 231 180 лв., за придобиване на нематериални активи -7 475 лв. и за придобиване на земя – 17 000 лв.

snimka

Свети Трифон Зарезан в община Камено

  По случай деня на Свети Трифон Зарезан празникът на лозарите и винарите, пенсионерите от пенсионерски клуб „Неделчо Камбов“ – гр. Камено бяха посрещнати от кмета на Общината инж. Стефан Бонев. По стара традиция символично бяха зарязани лозови пръчки за берекет. Г-н Бонев пожела на всички здраве, да няма обиране гроздето, да няма изпиване виното! Те от своя страна го поканиха да продължат празника в клуба на пенсионера.                 

snimka

Покана

  Община Камено организира обществено обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2010 г. и проекта на бюджета за 2011 год. Обсъждането ще се проведе на 15 февруари 2011 год. /вторник/ от 18,00 часа в Залата на гражданска защита. Общинското ръководство кани гражданите на общината, общински съветници, кметове на населени места от общината, ръководители на звена от бюджетната сфера, представители на неправителствени организации от местната общност и медиите да вземат участие в обсъждането и да направят своите предложения и препоръки за формирането и изразходването на бюджетните средства. инж. Стефан Бонев КМЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas