snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със заповед на Кмета е одобрен проект за Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ VІІІ - 400  в кв. 39 по плана на с. Черни връх, община Камено.

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със заповед на Кмета е одобрен проект за Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ Х - 68  в кв. 22 по плана на с. Константиново, община Камено.

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че за УПИ ІІ - общ в кв. 34 по плана на с. Кръстина, община Камено е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация.

snimka

Съобщение

Дирекция "ФСДУС", отдел "МДТ" при община Камено, съобщава, че на основание  чл. 28, ал. 1 и 2 от ЗМДТ Данъкът върху недвижимите имоти и Таксата битови отпадъци се плащат на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. чл. 60, ал. 1 от ЗМДТ  Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто Заповед на Кмета за размера на местните данъци и такси за 2011 г.

snimka

Резултати от електронното преброяване

Резултати от електронното преброяване - вижте тук             Електронно преброяване  от 0.00 часа на 1.02.2011 г.  до 24.00 часа на 9.02.2011 г.             

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas