snimka

КАК ДА СЕ ПРЕБРОИМ ПО ИНТЕРНЕТ?

Може да изброите своето жилище и домакинство през интернет на адрес: http://www.nsi.bg/census2011/ . По - лесно е ако влезете в Google и изпишете nsi.bg. Излизат няколко адреса на НСИ, вкл. и този на Преброяване 2011. Като кликнете върху него, се отваря страница, в горния десен ъгъл на която има банер Електронно преброяване. Там е налична инструкция за преброяването по интернет.                                                                 Съгласно същата, е необходимо най-напред да се регистрирате в информационната система на преброяването. Това става с валиден имейл адрес (може да е личен или служебен), име, презиме и фамилия, номер на лична карта и ЕГН. Личните данни, с които се регистрирате не се обработват и не се съхраняват. Те служат само за идентификация, с оглед Вашата сигурност. Така се избягва възможността, външно за Вас и Вашето домакинство лице, без Ваше знание да Ви „изброи" с неверни данни. С един имейл адрес се изброява едно жилище и обичайно живущите в него лица, независимо от техния брой. Т.е. ако един член на дадено домакинство има имейл адрес, регистрирайки се с него, той може да изброи цялото домакинство.                                                             След регистрацията, на имейла от който сте се регистрирали, ще получите парола за достъп до информационната система. Въвеждайки паролата и имейла, на който сте я получили, можете да влизате многократно в системата, само в анкетната карта за Вашето жилище. Не е задължително изведнъж да попълните всички раздели. Като попълните един, и потвърдите данните за него, имате възможност да прекъснете и да продължите, когато Ви е удобно - след час, след ден.  Самата анкетна карта Ви „води". Отговорите отбелязвате, като маркирате верния, от няколко възможни, или попълните данни в определено поле, или избирате верния отговор от падащо меню.                                                                    Данните, с които трябва да разполагате, пристъпвайки към електронното броене са: Зa жилището: общият брой на въпросите е 20, като на 18 от тях всеки, който живее в него, може да отговори без предварителна подготовка. Останатите два са: Обща застроена площ на жилището (а не стая по стая): Площ на спомагателните помещения - общо за всички (вестибюл, коридори, сервизни помещения , балкони и др.). За населението: общият брой на въпросите е 34, като не всички се отнасят за всички лица. Например има такива, свързани с инвалидите, които касаят само определен кръг от хора. Задължително трябва да разполагате със следните данни: Трите имена по лична карта на всички, които обичайно живеят в жилището, както и тяхното ЕГН, държава на раждане и постоянен адрес (ако е различен от този, на който живеят обичайно); Променяли ли са населеното място, в което обичайно живеят през последните 10 години и коя година.; Живели ли са за повече от една година в чужбина за последните 30 години; Най-висока степен на образование; Данни, свързани с работата - настояща или бивша (ако са безработни или пенсионери); Признат % от ТЕЛК трайно намалена работоспособност (за хората над 16 годишна възраст) или възможност за социална адаптация ( за децата до 16 годишна възраст). Останалите въпроси се отнасят до данни, с които всеки, живущ в домакинството, което се изброява, е запознат. Ако имате деца, които следват в друг град или държава и живеят там (а не ходят само за изпити), те не се изброяват като обичайно живеещи в жилището. Същото се отнася и за тези, които са отишли да живеят и да работят за повече от голина в чужбина (легално или не). В жилището се изброяват като временно отсъстващи тези. които към 00 часа на 01.02. 2011 г. са в друго населено място или в чужбина на гости, на екскурзия, командировка, лечение и др. Верните данни се потвърждават чрез бутон „потвърждение", който се намира в долния десен ъгъл на всеки екран. Към всеки раздел има и обяснения какво се има предвид под един или друг показател.                                                                     Системата е достъпна за регистрация от 00 часа на 01.02.2011 г. до 24.00 часа на 09.02.2011 г. включително.След електронното преброяване ще получите уникален цифров код, който трябва да запишете или разпечатате и да дадете на преброителя, който ще Ви посети.

snimka

Съобщение

         Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-7-ПР/19.01.2011 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение : ,,Изграждане на стопанство за промишлено отглеждане на зайци със склад за фуражи и административно-битова част в ПИ № 087024, местност „Юрутлука”, землище с Тръстиково, общ.Камено с възложител : ,,НИКОНСУЛТ АГРО” ЕООД.          Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел ,,Управление на собствеността”.          За връзка-20 59-Б.Куцарова.  

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" съобщава, че в ДВ бр.8/25.01.2011 г. е обнародвано обявление за Изработен проект за ПУП.

snimka

Важно съобщение за преброителите и контрольорите

 На 27.01.2011 г. /четвъртък/ всички преброители за преброителните участъци от кметствата на общината трябва да се явят в сградата на общинска администрация на община Камено, за да получат преброителните материали и да подпишат граждански договор.  На 28.01.2011 г. /петък/ всички преброители за преброителните участъци на територията на град Камено трябва да се явят в сградата на общинска администрация на община Камено, за да получат преброителните материали и да подпишат граждански договор. Раздаването на материалите ще започне от 9.30 часа до 17.00 часа.  Галина Николова Председател на ОбПК

snimka

Обучение на доброволци от общината за действие при възникване на бедствие и аварии

  На 21.01.2011 г в община Камено се проведе в изпълнение на чл. 42 ал.1 т.2 от Закона за защита при бедствия , обучение на доброволците от общината за действие при възникване на бедствие и аварии. Доброволното формирование е създадено от кмета на общината  г-н Стефан Бонев.Същото е вписано в регистрите на ГД”Гражданска защита”-МВР София и има уникален номер BG – A -03-01.С всеки доброволец е сключен договор с права и задължение на страните по договора за срок от 3 години. Целта на обучението беше, да се запознаят доброволците с основните характеристики на стихийните бедствия , крупните производствени аварии, мерките за защита от тях, да се създаде организация на работа и мерки за безопастност  при провеждането на СНАВР, както и всеки доброволец да получи необходимия минимум от теоретични знания и практически умения , за изпълнение на дейности за защита на населението. За обучението бяха поканени лектори от ОУ „Гражданска защита”-МВР гр.Бургас и ПБ и защита на населението. Резултатите от проведения в края на обучението изпит показаха, че неговите цели са постигнати и доброволците ще могат да изпълняват необходимите дейности при бедствени ситуации в интерес на общината.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas