snimka

Преброяване 2011 Обучение на контрольори и преброители

Днес беше проведено обучение на преброителите и контрольорите, които ще извършват преброяване на населението и жилищния фонд  в община Камено. Лектор на обучението бе г-жа Катя Янакиева - специалист от Териториално статистическо бюро - Бургас. Програмата на обучението включи разясняване правата и задълженията на преброителите и контрольорите, указване начина на попълване на преброителните карти и на провежданите извадкови изследвания за миграция и раждаемост. На всеки от обучаваните бяха предоставени материали, необходими при провеждането на преброяването. Лицата, ангажирани с преброяването, ще получат и служебни карти, с които ще се представят при посещението на домакинствата. Самоличността им може да бъде потвърдена чрез обаждане до Общинската преброителна комисия или чрез обаждане на телефонен номер за цялата страна - 0700 16 310.

snimka

Крайният срок за подаване на патентните декларации за 2011 г. е до 31.01.2011 г.

Отдел ”Местни данъци и такси” при община Камено уведомява всички лица, извършващи дейности, доходите от които се облагат с патентен данък, че крайният срок за подаване на патентните декларации за 2011г. е до 31.01.2011г. Данъкът за първото тримесечие се заплаща до 31.01.2011г. На предплатилите за цялата година в същия срок се прави отстъпка от 5 на сто. Останалите срокове за подаване на патентните декларации са както следва: - непосредствено преди започване на дейността (когато дейността започва след 31.01.2011г.); - в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелствата (за всички промени в обстоятелствата, вкл. при прекратяване на патентната дейност); - в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл.61и, ал.1 и 2 от ЗМДТ (за преминаване към облагане по общия ред). За подаване на декларация след законоустановения срок се налага глоба за физически лица или имуществена санкция за ЕТ в размер до 500лв. За непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък се налага глоба за физически лица или имуществена санкция за ЕТ в размер до 1000лв.

snimka

Съобщение

Епизоотичната комисия при Община Камено проведе заседание, по време на което бяха набелязани конкретни мерки за предотвратяване разпространението на болестта шап на нейна територия. Това стана в изпълнение на заповед на Областния управител на област Бургас. Заседанието премина под председателството на кмета на общината. Присъстваха представители на общинска администрация и кметове на населените места в общината. Те бяха запознати със заповедта на областния управител и подготвената  заповед на кмета инж. Стефан Бонев, в която се нареждат незабавни превантивни действия за недопускане разпространение на болестта в община Камено. Заповедта гласи следното: 1.Забранявам провеждането на пазари и изложби за двукопитни животни на територията на  община Камено. 2.Собствениците на животновъдни обекти, в които се отглеждат двукопитни  животни да предприемат мерки, свързани с режима  на влизане и излизане на хора и животни, ограждане и охрана на обектите за животни. 3.Забранявам  движението на живи говеда, овце, кози и свине с изключение на тези, предназначени за незабавно клане, след извършен клиничен преглед и термометриране  от ветеринарен лекар. 4.Служителите на Районно управление на МВР гр. Камено  да засилят контрола върху превозните средства, превозващи живи животни, фуражи, продукти и суровини от животински произход. При всяко констатирано  нарушение да  уведомяват РВМС- Бургас, официалните и обслужващите ветеринарни лекари  на община Камено за предприемане на мерки.

snimka

Съобщение

Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че за УПИ Х-91 в кв. 8 по плана на с. Константиново, община Камено е изготвен проект за Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, с който проект УПИ се разделя на два равностойни имота.

snimka

Съобщение

В раздел Преброяване 2011 е публикуван Списъкът на одобрените лица за преброители, контрольори и резерви за община Камено. Обучението ще се проведе на 18. 01. 2011 г. /вторник/ от 9,30 часа в зала "Гражданска защита"

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 »

 

VJ Soft e-ideas