Газификация

font minus font plus print

 

С Решение на Общински съвет Камено от 05.12.2002г. е учредена Общинска фирма „Камено-газ”ЕООД с единствената задача да газифицира гр.Камено и с.Свобода.

В началото на 2003 г., бе завършено проектирането на газопреносната и газоразпределителната мрежа, а малко по-късно започна и изграждането на обект: „Газификация на гр.Камено и с.Свобода - І етап”, включващ 4200м. преносен газопровод, АГРС с капацитет 13 500 н.м.куб. и 8 200 м. разпределителни газопроводи. Етапа бе завършен през месец август 2004 г., а от 11.10.2004 г. ”Камено-газ” ЕООД бе обявен за лецензиант за дейностите „Обществено снабдяване” и „Разпределение на природен газ” за територията на Община Камено от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране(ДКЕВР).

Към началото на 2010 г.”Камено-газ” е изградило 27 000 м газопроводи и е в състояние да достигне до всеки един имот в рамките на гр.Камено и с.Свобода. Присъединени са всички Общински сгради и не малко битови потребители. Газифицирани са и всички работещи промишлени обекти.
Брой потребители по групи:
- Битови - 112;
- Промишлени - 9;
- Обществено-административни - 23, от които 13 общински сгради.

През последната година „Камено-газ”ЕООД е разпределило 7 636 000 н.м.куб. природен газ.


 

VJ Soft e-ideas