Природни ресурси

font minus font plus print
Релеф
В географско отношение общината попада в равнинната част на югоизточна България и долното течение на река Айтоска. Средната надморска височина е от 20 до 45 м. На север граничи с община Айтос, на изток с община Бургас, на запад с община Карнобат и на юг с община Средец.

Климат

Бургаската низина, в която се намира община Камено, се характеризира като отделен климатичен район в черноморската климатична подобласт в системата на континентално-средиземноморската климатична област. Типични за района са продължителното и меко лято и малкото количество на летните валежи.

Почви

Почвите на територията са предимно излужени черноземи смолници и в по-малка степен - алувиално-ливадни и песъкливо-глинести.

Минерални ресурси

На територията на общината се намират само инертни материали. До с. Константиново съществуват три кариери за пясък, а до с. Черни връх - кариера за чакъл и фракции.

Водни ресурси

По-значими водни артерии в общината са реките Айтоска, Русокастренска, Чекърлийка и др. Общата им дължина е 45 км. Микроязовирите и водоемите са 27 броя. Площта на реките е 420 дка, на язовирите, водоемите и каналите - 5123 дка, на езерата - 2715 дка, на блатата и мочурищата - 679 дка, на рибарниците - 340 дка.
 

 

VJ Soft e-ideas