Екология

font minus font plus print
ВЪЗДУХ
Наблюдението и контролът върху състоянието на атмосферния въздух се осъществява от автоматична система ,,OPSIS”, разположена в сградата на читалището и РИОСВ-Бургас. Съществено влияние върху качеството на атмосферния въздух оказва изпълнението на инвестиционната програма за привеждането на дейностите на ,,Лукойл Нефтохим Бургас”. Запалванията на стърнищата и неорганизираното изпускане на емисии в атмосферния въздух влияят върху качеството на атмосферния въздух. Като ефективна мярка срещу източниците на организирано изхвърляне на вредни вещества в атмосферата е осигуреното захранване с природен газ в гр.Камено и с.Свобода. Непосредствения контрол върху състоянието и експлоатацията на обектите с източници на емисии в атмосферния въздух, върху работата на пречиствателните съоръжения и върху емисиите от отделните източници се извършва от общинските органи в съответствие с чл.19 от ЗЧАВ.

ВОДИ, РЕКИ И ЕЗЕРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
По значими водни артерии в общината са реките Айтоска, Русокастренска и Чакърлийска, които заемат 45 км. от общата дължина на речната мрежа. Водните ресурси на територията на община Камено включват основните видове водоизточници: главно подпочвени води и по-малко реки. Подземните води са важно звено във водния баланс на района. На територията на общината функционират 27 броя естествени и изкуствени водоема. Водният им режим се определя от дъждовните води и снеготопенето.

ПИТЕЙНИ ВОДИ
Питейното водоснабдяване за гр.Камено, с.Кръстина и с.Свобода се осъществява от водоснабдителна система ,,Камчия”. За останалите населени места водоснабдяването се осъществява от собствени водоизточници-подземни водоизточници чрез отделно работещи помпени станции.

ОТПАДНИ ВОДИ
Канализацията на град Камено е напълно изградена. Заустването на отпадните води е в пречиствателната станция на Бургаските захарни заводи. В населените места от общината няма изградени канализационни системи за отпадни битови води, изградени са частични канали за повърхностни и дъждовни води.

ПОЧВИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ
Разнообразните почви на територията на община Камено са подходящи за отглеждане на всички видове селскостопански култури. Най-разпространените почвени разновидности са алувиално-ливадните и песъкливо-глинестите. Почвите са акцептор на всички вредни въздействия в околната среда и като такива създават потенциален риск за здравето на населението. Основни източници при замърсяването на земеделските земи се явяват основно неправилната употреба на химични средства за растителна защита и експлоатираните регламентирани и нерегламентирани сметища.

ОТПАДЪЦИ
ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЦИ ПО ВИДОВЕ И ИЗТОЧНИЦИ

На територията на общината се генерират битови, строителни и производствени отпадъци. Преобладават отпадъците от животински и растителен произход. Значително по-малки количества са строителните отпадъци. Битовите отпадъци в населените места от общината се депонират на депо, разположено в землището на с.Полски извор и сметища /площадки/, намиращи се в землищата на селата. Ежегодно се извършва пролетно и есенно почистване на сметищата-изгребване на отпадъците до повърхността на почвата, пробутване и депониране в определени места на сметищните площадки. Заедно с почистването на регламентираните сметища се почистват и ликвидират нерегламентирани сметища и стари замърсявания включени в общинската програмата за управление на отпадъците. Предстой приемане Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъци и поддържане чистотата на територията на общината от Общински съвет Камено. С Наредбата се уреждат правата и задълженията на общината, на гражданите, на фирмите и други организации в осъществяването на дейностите по третиране на битови, строителни и опасни отпадъци генерирани от населението и поддържане чистотата на територията на общината.

ШУМ
Не е правен анализ на звуковото налягане в населените места,но може да се твърди ,че не се надвишават пределно допустимите норми.

ФЛОРА И ФАУНА

В състава на растителната покривка са застъпени главно висшите растения. Широко разпространение имат културните видове - пшеница, ечемик, царевица, фасул, картофи, зеленчуци и др.

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
На територията на община Камено има една обявена защитени територии по Закона за защитените територии/обн.ДВ бр.133/1998г. с изм. и доп./-защитена местност „Корията" обявена със Заповед №РД-420/14.11.1995 г. на МОСВ , с площ 24.200 ха. Попада в землището на гр.Камено, ЕКАТТЕ 35883,имот № 000104-гора от полски бряст.
 

 

VJ Soft e-ideas