Образование

font minus font plus print
Дейност "Просвета"
Димитър Петров - Началник Дейност "Просвета”
тел.: 05515/3103; 3026

Дейността на отдел "Просвета" в системата на средното образование се провежда в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и е съобразена с образователната политика на Община Камено.

Образователната политика на Общината отчита както социално-икономическите характеристики на съвременното общество, така и перспективите за бъдещото му развитие.

На територията на общината функционират 8 целодневни детски градини 4 училища, от които 1 средно общообразователно с открита професионална паралелка, 2 основни и 1 начално. В тях се провежда обучение, съответстващо на съвременните държавни образователни изисквания, формират се личности с добра интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.


Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)
Искра Петрова - секретар на МКБППМН
тел. 05515 3079; 0897 099 846
E-mail: mkbppmn_kameno08@abv.bg

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) е общинска структура, създадена и работеща на основание ЗБППМН. В състава на комисията са включени 8 члена представители на общинската администрация, педагози, психолог, юристи. Председател на комисията е заместник кмета. Между заседанията на комисията текущите въпроси се решават от тричленно Оперативно бюро. През годината се провеждат 4 заседания с конкретен дневен ред, отразяващ дейността на комисията, изпълнението на взетите решения и резултатите от реализираните иновационни практики.

МКБППМН осъществява и координира социално-педагогическата дейност на територията на Общината по отношение на малолетните и непълнолетните лица, инициира програми за противодействие на противообществените прояви, сътрудничи си с всички институции, работещи с и за деца, поддържа контакти с правозащитните и правораздавателни органи.

Към МКБППМН функционира консултативен кабинет, в който работи екип от специалисти- обществени възпитатели. Дейността на кабинета се организира и действа, съгласно глава VІІІ от ЗБППМН, Статута на консултативния кабинет и Етичния кодекс на работещите с деца. За община Камено са определени 10 обществени възпитатели, които ежемесечно представят отчети за извършената от тях корекционно-възпитателна работа с определените за възпитателен надзор деца и участието си в превантивните мероприятия. Кабинетът работи по годишен план, който включва организационни, социално-превантивни, корекционно-възпитателни, квалификационни мероприятия. Обществените възпитатели заедно с децата се включват активно в мероприятия организирани от МКБППМН и УКБППМН, Правят предложения пред Дирекция "Социална закрила" за оказване на социална помощ за родители.
 

 

VJ Soft e-ideas