Банкови сметки

font minus font plus print

  О Б Щ И Н А      К А М Е Н О

       Банкова сметка за приходи в „ЮроБанк България” АД

BIC /код/   BPBIBGSF

     IBAN    BG 30 BPBI 7937 84 1722 6298 

Код за вид плащане Наименование на плащането
44 14 00 Окончателен годишен патентен данък от 01. 01. 2008 г.
44 21 00 Данък в/у недвижими имоти
44 22 00 Данък в/у наследство
44 23 00 Данък в/у превозни средства
44 24 00 Такса битови отпадъци
44 25 00 Данък при придобиване на имущество
44 34 00 Други данъци
44 37 00 Вноски от приходи на общ.предприятия
44 40 00 Нетни приходи от продажба на услуги,материали
44 41 00 Приходи от наем на имущество
44 42 00 Приходи от наем на земя
44 43 00 Приходи от лихви ТБ
44 44 00 Приходи от лихви срочни депозити
44 48 00 Приходи от девиденти
44 49 00 Приходи от продажба на конф.вещи
44 51 00 Приходи от дарения,помощи-суми
44 55 00 Приходи от продажба на ДМА-други
44 55 00 Приходи от продажба на сгради
44 55 00 Приходи от продажба на транспортни средства
44 55 00 Приходи от продажба на стопански инвентар
44 56 00 Приходи от продажба на земя
44 57 00 Приходи от концесии
44 58 00 Приходи от ликв.на общ.предприятие
44 59 00 Приходи от продажба на НДА
44 65 00 Приходи от глоби,санкции,нак.лихви
44 70 00

Други неданъчни приходи/застр.обезщетения/

продажба на тръжни документи

44 80 01 Приходи от такси техн.услуги
44 80 02 Приходи от такси детски градини
44 80 03 Приходи от такси – детски ясли/дмк/
44 80 04 Приходи от такси –детски лагери
44 80 05 Приходи от такси – социални услуги
44 80 06 Приходи от такси –придоб.на кариерни материали
44 80 07 Приходи от такси-администр.услуги
44 80 08 Приходи от такси за ползване на пазари,тротоари
44 80 09 Приходи от такси-полудневни детски градини
44 80 10 Приходи от такси- общежития
44 80 11 Приходи от такси-гробни места
44 80 12 Приходи от туристически такси
44 80 13 Приходи от такса-притежаване на куче
44 80 90 Приходи от други общински такси
44 80 81 Приходи от такси за общините по ЗООС

 

VJ Soft e-ideas