Указател

font minus font plus print

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНО

 

                       

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ТЕЛЕФОН

Кмет на община

инж. Стефан Бонев Стефанов

30-08

Зам. Кмет

инж. Тодор Цвятков Петров

20-93

Административен секретар        

Галина Михайлова Николова

20-93

Вътрешен одитор

Дафин Михалев Терзиев

20-50

 

 ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ И МЕСТНИ ПРИХОДИ”

Директор                          

Таня Георгиева Болгурова

20-26

ОТДЕЛ „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ”

Гл. счетоводител

Маргарита Стойчева Тодорова

20-26

Ст. специалист /счет./

Виолета Йорданова Грудева

20-26

Ст. специалист /счет./

Златка Кирилова Гюрова

20-26

Ст. специалист /счет./

Иванка Богоева Баджева

20-26

Техн. сътрудник /касиер/       

Диана Желязкова Стоянова

20-26

Гл. специалист

Веселина Георгиева Гечева

20-26

ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”

Началник отдел                   

Ангелина Петкова Пенева

20-59

Гл. специалист

Милка Стефанова Иванова

20-59

Ст. специалист

Йорданка Георгиева Куртева

20-03

Еколог

Богомила Костова Куцарова

20-59

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

Началник отдел                     

Мария Тодорова Радева

30-32

Ст. специалист

Пенка Дончева Генова

20-03

Ст. специалист

Петя Тодорова Стойчева

30-32

Ст. специалист

Миглена Андреева Дошева

30-32

Мл. специалист Добрина Райкова Докторова 30-32
ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Директор                           

Галина Йорданова Костова

20-03

ОТДЕЛ „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Гл. специалист

Николинка Георг. Стефанова

20-03

Гл. специалист

Мария Иванова Христова

20-03

Гл. специалист

Галина Танева – с.Кръстина

05515 / 21-24

Гл. специалист

Галя Георгиева– с.Винарско

05589 / 22-12

Гл. специалист

Севдалина Юриева– с.Трояново

05580 / 22-21

Гл. специалист

Росица Вълчанова – с.Полски извор

05912 / 26-33

Гл. специалист

Петя Шидерова – с.Черни връх

05910 / 22-38

Гл. специалист

Веселина Петкова–Тръстиково

05912 / 22-31

Гл. специалист

Тонка Узунова – с.Русокастро

05918 / 27-72

Гл. специалист

Петя Гочева – с.Свобода

05515 / 30-77

Техн. сътрудник /деловодител/          

Елена Найденова Попова

20-03

ИТ специалист

Станимир Душков Калчев

20-03

ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”

 Гл. специалист

 Марияна Петрова Коева

20-26

 Техн. сътрудник /секретар/

 Мария Николова Петрова

30-08

 Техн. сътрудник /секретар/

 Славка Стоянова Райкова

30-58

 Секретар МКБППМН

 Искра Стоянова Петрова

30-79

 Техн. сътрудник /домакин/

 Росица Жекова Статева

31-15

 Специалист ОМП

 Тончо Георгиев Тумбев

30-79

 СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”

Директор

инж. Димчо Димитров Мутафов

20-55

Гл. архитект                           

Красимир Методиев Кирилов

20-55

ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, АРХИТЕКТУРАТА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО”

Мл. специалист

Галина Минчева Тодорова

20-55

Техн. сътрудник

Красимир Стайков Костадинов

20-55

Гл. специалист                     

Таня Щерева Ненкова

20-55

Мл.специалист

Дамян Димов Лазаров

20-55

ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО”

Началник отдел

инж. Радослав Йорданов Радев

31-15

Гл. специалист

Мартин Желязков Желязков

20-59

Гл. специалист

Анастасия Слав. Джумерска

20-59

ОТДЕЛ „ПРОСВЕТА”

Началник отдел

Димитър Киров Петров

31-03

Гл. счетоводител          

Красимира Иванова Николова

30-26

ОТДЕЛ „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПОДПОМАГАНЕ”

Гл. счетоводител               

Петя Динева Чирпанлиева

20-50

Касиер-л.състав

Венета Георгиева Стоянова

20-50

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател                       

 Стойка Драганова                

 30-58

 


 

VJ Soft e-ideas