За продажба

font minus font plus print

 Заповед РД - 09 - 532/ 22. 10. 2013 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост

 

 

 

Заповед РД - 09 - 429/27. 08. 2013 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост

 

 

 

Заповед РД - 09 - 428/27. 08. 2013 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост

 

  

Заповед РД - 09 - 355/16. 07. 2013 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост

 

 

Заповед РД - 09 - 327/25. 06. 2013 г. относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, с площ 0.509 дка по плана за земеразделяне на гр.Камено, обл.Бургас, представляващ НМ извън регулацията, в местността ,,Извън регулация“, категория на земята-трета.

    Заповед РД - 09 - 288/04. 06. 2013 г.  относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Черни връх с площ 781дка.

    Заповед РД - 09 - 287/04. 06. 2013 г.  относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Трояново с площ 10.000 дка.

  Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Черни връх с площ1800дка.

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Черни връх с площ 8661 дка.

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Константиново с площ 5 054 дка.

 

 

 Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Камено, обл.Бургас с площ 694 кв.м.

 

 

 

 

  Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост  ПИ № 106024, с площ 0.509 дка по плана за земеразделяне на гр.Камено, обл.Бургас, представляващ НМ извън регулацията, в местността ,,Извън регулация“, категория на земята-трета.

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост ПИ № 012047, находящ се в землището на с.Кръстина,общ.Камено, обл.Бургас, с площ 230.885 дка. Представляващ изоставена нива, категория на земята-трета, в местността ,,Червенака”

 

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост при  в землището на с.Константиново

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот-частна общинска собственост.

 

Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

 

Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, ПИ 23, находящ се в ЗЗП на с. Черни връх.  

 

 Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-общинска собственост, находящ се в землището на с.Трояново

 

Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-общинска собственост,по плана на с. Свобода, общ. Камено. 

Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-общинска собственост, както следва : УПИ ХІІ-22, квартал 2 по плана на с.Трояново, общ.Камено, с площ 394 кв.м.

 

 Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-общинска собственост, както следва : -ПИ № 000154, находящ се в землището на гр.Камено, обл.Бургас с площ 50.919дка.Представляващ унищожена нива - пром. категория на земята-трета. в местността „Кавак дере”.

Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-общинска собственост, както следва : УПИ VІІ-общ., квартал 8 по плана на с.Желязово, общ.Камено, с площ 1 810 кв.м. и УПИ VІІІ-общ., квартал 8 по плана на с.Желязово, общ.Камено

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-общинска собственост-ПИ № 000017, находящ се в землището на гр.Камено, обл.Бургас с площ 40.085 дка. , представляващ унищожена нива в местността „Рапаня”.Категория на земята-трета.     Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-общинска собственост, както следва: ПИ № 000157, ПИ № 000160, ПИ № 000161   ПИ № 000163,  находящи се в землището на с.Константиново.

 

 

 


 

VJ Soft e-ideas