За отдаване под наем

font minus font plus print

Откривам процедура за отдаване под наем на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд - пасища и други подходящи площи за отглеждане на пасищни животни в с. Тръстиково и с. Русокастро  /Заповед РД -09-65 /11. 02. 2014 г./

 

 

Откривам процедура за отдаване под наем на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд за отглеждане на едногодишни полски култури в с. Трояново и с. Черни връх /Заповед РД -09-43 /23. 01. 2014 г./

 

 

 Откривам процедура за отдаване под наем на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд за отглеждане на пчелни семейства в с. Трояново /Заповед РД -09-13 / 06. 01. 2014 г./

 

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на общински имот - масиивна сграда на два етажа всеки с площ от 480 кв.м. и мазе с площ от 340 кв.м. (бивше училище), находяща се в УПИ ХІ, кв.2 по плана на с.Свобода

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем...

Откривам процедура за отдаване под наем на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд в гр. Камено, с. Кръстина, с. Вратица, с. Трояново /Заповед РД -09-600 / 22. 11. 2013 г./

Откривам процедура за отдаване под наем на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд в с. Черни връх, с. Тръстиково, с. Ливада, с. Русокастро /Заповед РД -09-601 / 22. 11. 2013 г./

Откривам процедура за отдаване под наем на дворни места, частна общинска собственост

 

Да се проведе публичен търг  с явно наддаване  за отдаване под наем  на недвижими имоти- частна общинска собственост  

Да се проведе публичен търг  с явно наддаване  за отдаване под наем  на недвижими имоти- частна общинска собственост  представляващи дворни места в регулация за срок от 5 / пет/ години  от   стопанската 2013/2014 г.   

Да се проведе публичен търг  с явно наддаване  за отдаване под аренда  на недвижими имоти- частна общинска собственост  за създаване и отглеждане на  черешова овощна градина за срок от 20 / двадесет/ години  от   стопанската 2013/2014 г.   

Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 7 / седем / години – за   стопанската 2012/2013 г. до стопанската 2018/2019 г (от 01.10.2013 г. до 01.10.2020 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ - пасища и други площи за отглеждане на пасищни животни

Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 7 / седем / години – за   стопанската 2012/2013 г. до стопанската 2018/2019 г (от 01.10.2013 г. до 01.10.2020 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ - за отглеждане на селскостопански животни с обособяване на терен за складиране на торова маса

 

 

Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 6 / шест / години – за   стопанската 2013/2014 г. до стопанската 2018/2019 г (от 01.10.2013 г. до 01.10.2020 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ - за отглеждане на пчелни семейства

 

 

 

Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 7 / седем/ години – за   стопанската 2013/2014 г. до стопанската 2019/2020 г (от 01.10.2013 г. до 01.10.2020 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ - за отглеждане на едногодишни полски култури

 

 

Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 7 / седем/ години – за   стопанската 2013/2014 г. до стопанската 2019/2020 г (от 01.10.2013 г. до 01.10.2020 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ - представляващи по начин на трайно ползване

 

 

 Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 7 / седем/ години – за   стопанската 2013/2014 г. до стопанската 2019/2020 г (от 01.10.2013 г. до 01.10.2020 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ - представляващи по начин на трайно ползване “Пасища и други подходящи площи за отглеждане на пасищни животни"

 

Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 7 / седем/ години – за   стопанската 2013/2014 г. до стопанската 2019/2020 г (от 01.10.2013 г. до 01.10.2020 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ - представляващи по начин на трайно ползване Пасища и други подходящи площи за отглеждане на пасищни животни"

Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години – за   стопанската 2012/2013 г. до стопанската 2016/2017 г (от 01.10.2012 г. до 01.10.2017 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ - представляващи по начин на трайно ползване “Временно неизползваема нива” в землището на с. Константиново

Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години – за   стопанската 2012/2013 г. до стопанската 2016/2017 г (от 01.10.2012 г. до 01.10.2017 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ - пасища    за отглеждане на пасищни животни

Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години – за   стопанската 2012/2013 г. до стопанската 2016/2017 г (от 01.10.2012 г. до 01.10.2017 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ - пасища    за отглеждане на пасищни животни

Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години – за   стопанската 2012/2013 г. до стопанската 2016/2017 г (от 01.10.2012 г. до 01.10.2017 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ - пасища    за отглеждане на пасищни животни

Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години – за   стопанската 2012/2013 г. до стопанската 2016/2017 г (от 01.10.2012 г. до 01.10.2017 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ - пасища    за отглеждане на пасищни животни

 Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години – за   стопанската 2012/2013 г. до стопанската 2016/2017 г (от 01.10.2012 г. до 01.10.2017 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ - пасища    за отглеждане на пасищни животни

Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години – за   стопанската 2012/2013 г. до стопанската 2016/2017 г (от 01.10.2012 г. до 01.10.2017 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ - пасища    за отглеждане на пасищни животни 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижим имот-общинска собственост - стоматологичен кабинет № 21, находящ се на втори етаж в поликлиника гр.Камено с площ 17.16 кв.м.

 

Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години – за   стопанската 2012/2013 г. до стопанската 2016/2017 г (от 01.10.2012 г. до 01.10.2017 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ - за отглеждане на едногодишни полски култури, лозя, овощни градини и ливади 

 

Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години – за   стопанската 2012/2013 г. до стопанската 2016/2017 г (от 01.10.2012 г. до 01.10.2017 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ - пасища,  за отглеждане на пасищни животни

 

Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години – за   стопанската 2012/2013 г. до стопанската 2016/2017 г (от 01.10.2012 г. до 01.10.2017 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ - пасища,  за отглеждане на пасищни животни

    

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 6 / Шест/ години – от стопанската 2012/2013 г. до стопанската 2017-2018 г. на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ за отглеждане на пчелни семейства

 

 

Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години – за   стопанската 2012/2013 г. до стопанската 2016/2017 г (от 01.10.2012 г. до 01.10.2017 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/   за отглеждане на едногодишни полски култури, лозя, овощни градини и ливади

Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 8 години - за стопанската 2012/2013 г. за с. Черни връх

 Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 8 / осем/ години – за   стопанската 2012/2013 г. до стопанската 2016/2020 г. на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/   за отглеждане на пчелни семейства

 

 Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за 5 /пет/ години на недвижим имот-общинска собственост,  находящ се в землището на с.Ливада, общ.Камено, с площ-37.822 дка и начин на трайно ползване-язовир

 

 

Открива се процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години – за   стопанската 2012/2013 г. до стопанската 2016/2017 г (от 01.10.2012 г. до 01.10.2017 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/    за отглеждане на едногодишни полски култури, лозя, овощни градини и ливади...

Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години – за   стопанската 2012/2013 г. до стопанската 2016/2017 г (от 01.10.2012 г. до 01.10.2017 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/- пасища за отглеждане на пасищни животни 

 

 Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имот - петно за разполагане на преместваем обект в с.Русокастро

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет
години на недвижим имот-общинска собственост.

Да се проведе търг с явно наддаване...

  Да се проведе  публичен търг с явно  наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години – за   стопанската 2012/2013 г. до стопанската 2016/2017 г (от 01.10.2012 г. до 01.10.2017 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ за отглеждане на едногодишни полски култури, лозя, овощни градини и ливади

  Да се проведе  публичен търг с явно  наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години – за   стопанската 2012/2013 г. до стопанската 2016/2017 г (от 01.10.2012 г. до 01.10.2017 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ за отглеждане на едногодишни полски култури, лозя, овощни градини и ливади - с. Трояново

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ в землището на с. Константиново

 Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижим имот -общинска собственост - медицинска лаборатория, находяща се на втори етаж в поликлиника гр.Камено с площ 35.30 кв.м.

 

 Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет
години на общински имот, както следва :

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти - общинска собственост.

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за 5 години на недвижими имоти-общинска собственост

  Прекратяване на публичен търг

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на свободните земеделски земи от ОПФ - пасища

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот-общинска собственост‚ предназначени за лекарски кабинет

   Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти

да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Тръстиково, община Камено


Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти- частна общинска собственост с начин на трайно ползване лозя- отпаднали от лозарския регистър на Изпълнителната агенция по лозата и виното

 

Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за 5 /пет/ години на недвижим имот-публична общинска собственост,ПИ №000205, находящ се в землището на с.Черни връх, общ.Камено, с обща площ 2.652 дка.Начин на трайно ползване на имота : язовир.

 

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на общински имот - терен за обособяване на паркинг находящ се в УПИ IX - общ., кв. 107 по плана на град Камено.


 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 / пет/ години – за   стопанската 2010/2011 г. до стопанската 2014/2015 г (от 01.10.2010г до 01.10.2015 г.) на свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/    за отглеждане на едногодишни полски култури, лозя и овощни градини

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на имот-публична общинска собственост‚ предназначен за стоматологичен кабинет, находящ се в сградата на бившето кметство с.ЛивадаПровеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на терени за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност‚ по схема одобрена от главния архитект на Общината

 

Про